Reviews

 1. Review Monitor 2014.2
 2. Doelmatigheidsonderzoek Calculator en Monitor
 3. Internationale wetenschappelijke reviews
 4. Gebruikersacceptatietests
 5. Technische reviews
 6. Gateway reviews

 

1. Review Monitor 2014.2

Het ECN heeft een review uitgevoerd van AERIUS Monitor 2014.2, bestaande uit twee onderdelen:

 1. Het beoordelen van de manier waarop de AERIUS Monitor uitgangspunten zijn geïnterpreteerd en geïmplementeerd
 2. Het beoordelen van ‘de kwaliteit’ van AERIUS Monitor

Voor het eerste onderdeel is gekeken naar de manier waarop de (beleids)uitgangspunten zijn verwerkt in beschikbare factsheets en vervolgens hun weg hebben gevonden in onder meer de AERIUS database. Het tweede onderdeel was met name gericht op ‘plausibiliteit’: in hoeverre leiden de gehanteerde uitgangspunten en methodieken tot aannemelijke en geloofwaardige resultaten? In dat verband is specifiek gekeken naar de volgende onderdelen van AERIUS Monitor:

 • Landbouwscenario
 • Verfijning GCN-emissies
 • Rijnmond Gebied
 • Verfijning bron-receptor op korte afstand
 • Stoppers scenario landbouw
 • Bepalen depositiebijdrage door ammoniakemissies uit zee
 • Bepalen depositie bijtelling

Conclusies over verwerking beleidsuitgangspunten

ECN stelt dat, op basis van de beschikbare informatie, in het algemeen geconcludeerd kan worden dat de uitgangspunten juist zijn geïnterpreteerd en geïmplementeerd in Monitor 2014.2. Er is wel een aantal aandachtspunten:

 • Punten van beschrijvende aard die wel in de uitgangspuntenlijst staan, maar niet in de uitwerking ervan
 • Begrippen die wel in de uitgangspuntenlijst zijn opgenomen, maar niet verder zijn uitgewerkt in de factsheets
 • Uitgangspunten die gedetailleerder zijn dan de uitwerkingen
 • Uitgangspunten die eigenlijk uitwerkingen zijn en verwijzen naar eerdere uitgangspunten

Dit betekent dat Monitor met name ten aanzien van de documentatie (zowel uitgangspunten als uitwerking/factsheets) een aantal aanpassingen behoeft, waardoor de verschillende teksten meer in lijn met elkaar komen.

Conclusies over kwaliteit

ECN stelt dat het duidelijk is dat AERIUS Monitor in principe doet waarvoor het ontworpen is. Een aantal zaken behoeft nog aandacht; deze zijn beschreven in het rapport.

Meer informatie

2. Doelmatigheidsonderzoek Calculator en Monitor

TNO voert periodiek een onderzoek uit naar de kwaliteit van AERIUS Calculator en Monitor. In 2015 werden AERIUS Calculator bèta 8 en AERIUS Monitor 2014 onderzocht. Het gaat om een beoordeling van:

 1. de doelmatigheid van AERIUS Calculator: in hoeverre is Calculator qua functionaliteit geschikt voor het berekenen van effecten van projecten en plannen op de deposities ten behoeve van de Nb-wet vergunningverlening?
 2. de functionaliteit van AERIUS Monitor: in hoeverre is Monitor geschikt voor het berekenen van de effecten van in Monitor beschouwde emissiebronnen op de depositie?
 3. de inhoudelijke aspecten van AERIUS Calculator en Monitor (wetenschappelijk, documentatie, software technisch, gebruiksvriendelijkheid)

Het rapport bouwt voort op eerdere evaluaties van TNO van AERIUS 1.3 in 2011 (voorloper AERIUS Monitor) en AERIUS Calculator bèta 1 in 2013.

Conclusies

TNO beoordeelt AERIUS Calculator als geschikt voor het berekenen van effecten van projecten en plannen op deposities ten behoeve van de Nb-wet vergunningverlening en voor het uitvoeren van berekeningen in het kader van AERIUS Monitor.

 • De rekenkern (OPS en SRM2) is voor deze toepassing in Calculator van voldoende kwaliteit.
 • OPS en SRM2 zijn op de juiste wijze geïmplementeerd in AERIUS Calculator.
 • Het datamanagement is zeer goed op orde.
 • De software architectuur is meer volwassen geworden ten opzichte van AERIUS 1.3 en AERIUS Calculator bèta 1.
 • Calculator is zeer gebruiksvriendelijk.

Meer informatie

3. Internationale wetenschappelijke reviews

In de afgelopen jaren zijn internationele reviews uitgevoerd naar de wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Hierbij is ook gekeken naar AERIUS en het verspreidingsmodel OPS dat de rekenkern vormt van AERIUS.

Voltooide reviews

4. Gebruikersacceptatietests

Voorafgaand aan de vrijgave van AERIUS producten kunnen Gebruikersacceptatietests worden uitgevoerd.

Voltooide en geplande tests

 

5. Technische reviews

De broncode van AERIUS en het informatiemodel IMAER worden periodiek onderworpen aan een kwaliteitsreview door externe deskundigen.

Voltooide reviews

6. Gateway reviews

AERIUS wordt onderworpen aan een serie ‘Gateway Reviews’: collegiale onderzoeken op hoog ambtelijk niveau naar de projectbeheersing van een ICT-project. De reviews resulteren in aanbevelingen om de kans op slagen van het project te vergroten. Ze zijn dus nadrukkelijk bedoeld om van te leren. In de praktijk wordt regelmatig ook politiek betekenis gehecht aan de bevindingen. Voor hoogrisico ICT-projecten van de Rijksoverheid, waartoe ook AERIUS behoort, zijn Gateway Reviews verplicht.

Voorafgaand aan een Gateway Review wordt vaak voorbereidend onderzoek uitgevoerd. Op deze website presenteren we de resultaten van deze voorbereidende onderzoeken; de resultaten van de Gateway Reviews zelf zijn bedoeld voor de deelnemers aan het onderzoek.

Voltooide en geplande reviews

Voor verschillende projectfasen bestaan verschillende typen Gateway Reviews. Voor AERIUS zijn inmiddels de volgende onderzoeken gedaan:

Gateway Reviews
Voor verschillende projectfasen bestaan verschillende typen Gateway Reviews. Bron: Bureau Gateway

Meer informatie