Q&A AERIUS 2020

Q. Voor welke onderdelen van AERIUS geldt de actualisatie?

AERIUS Calculator, Register, Monitor, Scenario en Connect worden gelijktijdig geactualiseerd.

Q. Waarom wordt AERIUS Calculator geactualiseerd?

Met AERIUS Calculator kunnen initiatiefnemers het effect van projecten op de stikstofdepositie berekenen. AERIUS wordt ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke en ecologische inzichten in AERIUS Calculator te verwerken. Het RIVM gebruikt daarbij informatie van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, CBS, TNO en het onderzoeksbureau van Universiteit Wageningen, eigen gegevens en de natuurgegevens van de voortouwnemers van de Natura 2000-gebieden.

Q. Hoe vaak vindt actualisatie van AERIUS Calculator plaats?

De actualisatie vindt ieder jaar plaats. In geval van bijzondere omstandigheden kan een extra actualisatie tussentijds plaatsvinden.

Q. Wat zijn de gevolgen van de actualisatie?

Bij elke actualisatie van AERIUS Calculator kunnen berekende deposities wijzigen door nieuwe inzichten, zoals actuele informatie over de emissiefactoren en natuurgegevens. Als de achtergronddepositie wijzigt, kan ook de mate van overbelasting wijzigen. De actualisatie kan gevolgen hebben op de toestemmingsverlening voor projecten en op andere processen, zoals de gebiedsgerichte aanpak.

Q. Wat betekent de actualisatie voor de vergunningverlening?

Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met de nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag vóór 15 oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie. Ook als het bevoegd gezag een definitief besluit heeft genomen, is er altijd nog een periode totdat dit besluit onherroepelijk is. Een definitief besluit kan dan worden aangevochten. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de nieuwe versie.

Q. Wat zijn de wijzigingen op hoofdlijnen?

Emissiefactoren
De standaard emissiefactoren voor wegverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart, stallen en mobiele werktuigen zijn geactualiseerd. Voor mobiele werktuigen zijn ook emissiefactoren voor ammoniak en voor stationair draaien toegevoegd. Deze zijn wel in een excel spreadsheet toegankelijk gemaakt

Rekenmodellen
AERIUS Calculator berekent de bijdrages aan de stikstofdepositie met het OPS-model of het SRM2-model. Beide modellen en bijbehorende achtergrondgegevens zijn in AERIUS 2020 geactualiseerd.

Natuurgegevens
De natuurgegevens zijn geactualiseerd in alle AERIUS producten: de grenzen van de Natura 2000-gebieden, de habitatkartering, de relatie tussen soorten en leefgebieden, de doelstellingen voor habitattypen en soorten.

Open data
De bestaande open data zijn geactualiseerd en uitgebreid met terreinkenmerken en bevaarbaarheidsklassen. Tevens is het hexagonengrid nu op verschillende zoomlevels beschikbaar.

Q. Wat zijn de effecten van de actuele emissiefactoren?

Emissiefactoren voor mobiele werktuigen zijn grotendeels hoger geworden. Ook zijn hiervoor emissiefactoren voor ammoniak toegevoegd, nieuwe emissiefactoren opgenomen voor stationair draaiende dieselwerktuigen, en zijn er wijzigingen in de indeling van onder meer motorvermogen en brandstoftype. Voor wegverkeer en scheepvaart zijn de emissiefactoren afhankelijk van de categorie hoger of lager geworden.