Hotfixes

Gedurende de eerste weken dat AERIUS in productie is, wordt het systeem intensief gemonitoord. Dit doen we om zo snel mogelijk te leren wat het praktijk gebruik is en welke zaken daarin verbeterd kunnen worden. Onvolkomenheden die een directe impact hebben op de werking van de applicatie kunnen we zo snel en effectief verbeteren. Wanneer dat nodig is, zullen we dat iedere avond doen. Dit zijn zogenoemde 'hot fixes'. Onderstaande hotfixes zijn tot nu toe uitgevoerd:

12 augustus (Calculator en Register)

 • Een berekening waarbij voor meer dan één sector gegevens waren ingevoerd leverde ten onrechte het depositieresultaat 0,00 wanneer één van de sectoren de emissie 0 als invoer had. De aanpassing heeft als effect dat  de resultaten van de sectoren correct worden opgeteld.
 • In de AERIUS pdf bijlagen werd in geval van een negatief projectverschil tussen situatie 1 en situatie 2 de waarde getoond die voor afboeking van ontwikkelingsruimte zou worden gedaan. Bij een negatief projectverschil is dat '0,00'. Dit leidde echter tot verwarring omdat het daadwerkelijke verschil verwacht werd. Daarnaast werd als gevolg hiervan de waarde van situatie 2 niet goed weergegeven. Voortaan wordt het werkelijke verschil getoond inclusief de waarden waar dat verschil uit voort komt.

31 juli (Calculator en Register)

 • Op verzoek van de provincies Groningen en Friesland is de habitatkartering van de Waddenzee in lijn gebracht met de kartering zoals opgenomen in de gebiedsanalyse. Hierdoor is de omvang van het gebied dat getoetst hoeft te worden afgenomen.
 • Het gebied Veluwerandmeren werd ten onrechte aangemerkt als PAS gebied. Op verzoek van het bevoegd gezag is dit aangepast.
 • In de PDF wordt voortaan, net als binnen AERIUS Calculator het geval is, duidelijk aangegeven of een berekende depositie van 0,05 mol/ha/jaar de drempelwaarde / de verlaagde grenswaarde overschrijdt.

24 juli (Calculator)

 • Op verzoek van de bevoegde gezagen is er weer een check in de meldingen module ingebouwd, waarbij wanneer er 95% van de grenswaarde is benut de eerst volgende melding die boven de 0.05 mol/ha/jaar zit de mededeling krijgt dat melden voor dat gebied op dit moment helaas niet meer mogelijk is. De gebruiker wordt op dat moment doorverwezen naar het stroomschema voor de uitvoering van de PAS.
 • Een andere gewijzigde keuze die geimplementeerd is, verandert de wijze waarop afgerond wordt. Nu wordt in beide berekende situaties niet meer afgerond en daardoor wordt voorkomen dat in enkele gevallen op grote afstand toch nog een verschil kan ontstaan van 0.05 mol/ha/jaar. De gebruiker zal hierdoor af en toe wel langer op rekenresultaten moeten wachten, omdat er nu meer rekenresultaten van de AERIUS server naar de gebruiker toe moeten worden verzonden.

​17 juli (Calculator en Register)

 • Wanneer een gebruiker direct na het importeren van een bestand in Calculator of het maken van een eigen bron zonder te rekenen naar het menu voor 'melding/aanvragen' ging, dan werd er een onterechte melding gegeven over het vervolg proces voor de gebruiker. Omdat er nog geen rekenresultaten zijn op dat moment. Dit is nu ondervangen, doordat de applicatie aangeeft dat er nog geen berekening heeft plaatsgevonden.
 • De kaartlaag met bestuurlijke grenzen hebben we verwijderd, omdat deze nu is opgenomen in de nieuwe achtergrondkaart van het Kadaster en deze kaartlaag in een aantal gevallen voor performance problemen zorgde.
 • Vanuit Register worden beide situaties nu in Calculator geopend, wanneer de gebruiker de knop 'open in Calculator' gebruikt op het overzichtstabblad van een vergunning aanvraag.

16 juli (Calculator en Register)

 • In Calculator wordt de check vanuit AERIUS of de hoogte van de melding wettelijk voldoet niet meer toegepast. Dit maakt het mogelijk een melding bovenop een bestaande Nb-wet vergunnig te doen.
 • In Register (en daarmee ook Calculator) is de ontwikkelingsruimte voor segment 2 voor Meijendel-Berkheide aangepast in opdracht van het bevoegd gezag (Zuid-Holland), als gevolg van een actualisatie van een prioritaire project.
 • De tekst van de email die een initiatiefnemer ontvangt bij een email is zo gewijzigd dat het lopende zinnen zijn. De email wordt namelijk op basis van verschillende informatiebronnen samengesteld.
 • Voor de topografische achtergrondkaart is AERIUS overgegaan naar een nieuwe en meer recente versie van het Kadaster. Doel is een stabielere dienstverlening.

12 juli (Calculator en Register)

 • Het gebruik van de rekenopties anders dan "NB wet" is geoptimaliseerd, waardoor berekeningen substantieel sneller zijn
 • In Register is het openen van een PDF direct naar Calculator nu wel mogelijk
 • Bij het doen van een melding waarbij in de bestandsnaam van bijlagen nu speciale tekens staan (zoals bijvoorbeeld é of ç) krijgt de gebruiker netjes een foutmelding.
 • De bijlagen van de melding worden nu naar een centrale lokatie gestuurd en met een BCC naar het bevoegde gezag
 • Bij het doen van een melding wordt om de logistiek van grote bijlages te verbeteren, ieder bijlage in een aparte mail verzonden. Als laatste volgt een email met een samenvatting van alle bijlagen

10 juli (Register)

 • Op verzoek van de Provincie Overijssel is na een herlevering van een aantal prioritaire projecten de beschikbare ontwikkelingsruimte voor segment 2 aangepast in de gebieden: Vecht- en Beneden-Reggegebied, Boetelerveld en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

8 juli (Calculator en Register)

 • Calculator is nu beter beschermd tegen het tijdelijk niet functioneren van externe kaartlagen zoals bijvoorbeeld de topografische kaart, luchtfoto's en bestuurlijke grenzen. Deze informatie wordt via PDOK aan AERIUS beschikbaar gesteld. Vorige week starte de Calculator een aantal keer niet op omdat er een tijdelijke verstoring was bij PDOK. Nu start Calculator wel op, maar zal de kaartlagen dan niet tonen. Dit is op dat moment dus géén bug in AERIUS. In de PDF zullen op zo'n moment dan ook geen achtegrondkaarten zichtbaar zijn. Vanuit AERIUS hebben wij dat verder ook geen invloed op.
 • Voor Register is de 'mijn wachtwoord' vergeten methode aangepast zodat deze direct in alle Outlook versies werkt.
 • In de email van de Meldingen Module werd per abuis nog verwezen naar de AERIUS helpdesk. Deze taak ligt nu bij het PAS-bureau en de verwijzing is daarom aangepast

3 juli (Calculator)

 • Validatie toegevoegd op PAS maatregelen voor voermanagement, dat er geen lege invoerregel mag blijven staan
 • Het gebruik van Microsoft Internet Explorer 10 wordt actief onmogelijk gemaakt. Gebruiker wordt omgeleid naar download pagina voor geschikte browser
 • Toetscriteria van PAS gebieden voor het doen van een melding voor niet-PAS gebieden en buitenlandse gebieden is verwijderd
 • Export in het Engels waarbij in het uitzonderlijke geval het gerapporteerde project verschil overal 0 is, leidt niet meer tot een foutmelding

2 juli (Calculator)

1 juli (Calculator)

 • Vergroten van totale omvang voor bijlagen voor onderbouwing van referentie situatie in de Meldingen module is vergroot naar 30Mb
 • Oplossen dat gebruikers van Internet Explorer het proces van een melding niet konden afronden