Gateway Review 2015

In november en december 2015 is een Gateway Review 4 uitgevoerd naar de gereedheid voor implementatie van AERIUS Monitor 2016.

De hoofdvraag aan de reviewers was ‘in hoeverre de aanpak en de bijbehorende randvoorwaarden afdoende zijn om de implementatie en het gebruik van Monitor 2016 met ingang van 15 december 2016 te garanderen waarbij de consistentie en integriteit van (de toepassing van) het AERIUS-instrumentarium als geheel centraal staat. Belangrijk aandachtsgebied is of de acceptatie door en overdracht naar de 'staande organisatie' voor de stakeholders eenduidig, helder en geaccepteerd is (inclusief het werken met het PAS-bureau).’

Conclusies

De conclusies van het Review Team zijn gericht op de volgende zaken:

  • het versterken van het gezamenlijk eigenaarschap van de PAS (inclusief de doorontwikkeling van AERIUS)
  • een soepele overgang van de project- naar de beheerfase
  • het doorontwikkelen van AERIUS
  • het versterken van de helpdeskfunctie

De gedetailleerde resultaten van de Gateway Review zijn bedoeld voor de deelnemers aan het onderzoek.