Gateway Review 2013

In februari 2013 is een Gateway Review uitgevoerd naar de voorbereiding en realisatie van AERIUS.

Ter voorbereiding op de review heeft PBLQ HEC een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het ontwikkelproces. Onderstaande resultaten komen uit dit onderzoek; de resultaten van de Gateway Review zelf zijn bedoeld voor de deelnemers aan het onderzoek.

Waarnemingen

PBLQ HEC karakteriseert de context van het ontwikkelproces als inhoudelijk innovatief en bestuurlijk complex. Enerzijds moet een verkenning worden uitgevoerd naar de wijze waarop rekenmethoden effectief kunnen worden ingezet om stikstofdeposities van installaties te bepalen. Anderzijds moet het AERIUS team gedurende het ontwikkelproces werken aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de te ontwikkelen instrumenten; de betrokken bevoegde gezagen zijn nog in overleg met elkaar.

De reviewers geven een compliment voor de wijze waarop het ontwikkelteam zijn ideeën en suggesties via workshops bespreekbaar heeft weten te maken met mensen uit de praktijk en hun reacties heeft gebruikt om tot functionele invulling te komen. Tegelijk stellen zij ook dat het instrument zich in de praktijk nog echt zal moeten bewijzen. Belangrijke waarnemingen betreffen verder onder meer het ontbreken van een functionele architectuur en het ontbreken van voldoende functionele en technische documentatie.

Aanbevelingen

1. Houd het huidige ontwikkelteam in stand

Gelet op het feit dat het ontwikkelteam steeds beter op elkaar ingewerkt raakt, zij met elkaar het geheugen van AERIUS vormen, en de huidige planning van het AERIUS-programma ambitieus is, wordt geadviseerd om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren in het team zelf.

2. Organiseer de voorzijde van het ontwikkeltraject

Maak een functionele architectuur als overgangsproduct tussen inhoud en het systeemontwikkeltraject. Deze functionele architectuur moet het mogelijk maken om:

  • Een betere inschatting te maken van planning en kosten voor de te realiseren functionaliteiten, en om realistische kostenschattingen en opleverdata te kunnen afgeven
  • Voorafgaand aan de sprints impactanalyses te kunnen uitvoeren en kostbare of slecht uitvoerbare wensen en behoeften terug te leggen bij de inhoud
  • Het ontwikkelproces verdergaand te structureren en functionaliteiten eenmalig te realiseren met productiviteitsverbetering tot gevolg.

3. Organiseer de achterzijde van het ontwikkeltraject

  • Probeer bij de oplevering van AERIUS II.0 aan de beoogde beheerder al te acteren alsof het al een volwaardige oplevering aan een beheerorganisatie betreft. Concreet betekent dit dat bij de opleveringen voldaan moet worden aan de eisen van architectuur en programmeerkwaliteiten en de documentatie op orde moet zijn voor gebruikerstesten en onderhoud.
  • Besteed na afloop van iedere sprint voldoende tijd om de documentatie bij te werken en ervoor zorg te dragen dat die blijft voldoen aan eisen van overdraagbaarheid.

Meer informatie