AERIUS Monitor

Op 15 december 2015 is AERIUS Monitor 2015 vrijgegeven. Monitor 2015 vormt de basis van de partiële herziening van de PAS die op dezelfde datum van kracht werd. De achtergronddocumentatie van Monitor 2015 is beschikbaar in factsheets. Lees het vrijgavebericht voor informatie voor het gebruik.

Start AERIUS Monitor

Met AERIUS Monitor worden de uitvoering en resultaten van de PAS op de voet gevolgd. Monitor geeft onder meer inzicht in de trend van de stikstofdepositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte.

Natuurlijk willen alle betrokken partijen in de gaten houden of de PAS het beoogde effect heeft: ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. AERIUS Monitor brengt de uitvoering en de resultaten van de PAS in beeld. Per PAS-gebied gaat het om:

  • de emissie en depositie van stikstof, zowel de huidige als de (verwachte) toekomstige situatie
  • de verdeling van de herkomst van stikstofdepositie op een gebied over de verschillende sectoren zoals landbouw, industrie en wegverkeer
  • de uitgegeven en resterende ontwikkelingsruimte

Betrokken overheden kunnen met behulp van AERIUS Monitor besluiten of het met de PAS ingezette beleid voldoet. Het kan ook zijn dat andere of extra maatregelen moeten worden getroffen om de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden te vergroten en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd.

Data en methoden

Aan de basis van de informatie over stikstof in Monitor liggen de jaarlijkse kaarten met grootschalige concentraties en deposities van stikstof van het RIVM (GCN/GDN-kaarten). Deze kaarten bevatten de huidige en (verwachte) toekomstige situatie. Belangrijke onderleggers in Monitor zijn de kaart met de grenzen van de Natura 2000-gebieden en de kaart met de habitattypen.

Voor een compleet overzicht van de data en methoden zie de factsheets van AERIUS Monitor.

Reviews

Als onderdeel van de kwaliteitsborging van AERIUS Monitor worden reviews uitgevoerd. De volgende onderzoeken hebben plaatsgevonden of zijn in uitvoering:

Ontwikkeling

AERIUS Monitor wordt nog steeds verder doorontwikkeld. De ontwikkeling wordt begeleid door de Gebruikersgroep Monitor.

Meer informatie