Werkbezoek PAS en AERIUS aan Wallonië

donderdag, 16 oktober 2014

Net als in Nederland is ook in Wallonië stikstof een belangrijke belemmering voor het halen van Natura 2000-doelen. Op 10 oktober bracht een vertegenwoordiging van het ministerie van EZ, de provincie Limburg en het AERIUS team een werkbezoek aan de Waalse overheid. De bespreking was onderdeel van een serie bezoeken aan de buurlanden om te komen tot een grensoverschrijdend toetsingskader voor stikstof.

In dit eerste gesprek wisselden de partijen vooral informatie uit over hun beleid en rekeninstrumentarium voor stikstof. In Wallonië is nog geen sprake van echt stikstofbeleid of structurele toetsing. Wel hanteert de Waalse overheid een eigen rekenmodel om de stikstofproblematiek in beeld te brengen. Presentaties over AERIUS en de Nederlandse PAS werden enthousiast ontvangen. Als eerste stap naar afstemming is de Waalse overheid graag bereid om informatie uit te wisselen over de ligging van de Waalse Natura 2000-gebieden, habitattypen en kritische depositiewaarden ten behoeve van de Nederlandse toets.

De Benelux, het samenwerkingsverband van Nederland, België en Luxemburg, zal ondersteunend zijn bij de organisatie van een volgende bespreking tussen de partijen.