Wat doen de AERIUS-Expertgroepen?

dinsdag, 20 juni 2017
Logos

Er zijn momenteel drie AERIUS-Expertgroepen actief. Dit zijn de Expertgroep Register, Monitor (up) en Rekenmethoden AERIUS. Maar wat doen de Expertgroepen precies en wie nemen er aan deel? In dit bericht lichten we dat toe.

Expertgroep Register

Voorzitter:                  Vera de Vlieger (AERIUS/RIVM)
Opdrachtgever:       Maarten Kool (Programmamanager PAS)
Deelnemers:              Provincies, Ministerie van EZ, IPO, RWS, Omgevingsdiensten, RIVM

Doel

De Expertgroep Register werkt samen  met de functioneel beheerders van AERIUS, technisch inhoudelijke zaken uit en toetst onderling hoe deze zich verhouden tot  AERIUS Register. Daarmee vervult de Expertgroep drie rollen. Ten eerste adviseert de Expertgroep zowel de CAB (Change Advisory Board) als de CDB (Change Decision Board). In deze rol kan de Expertgroep benut worden om vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van Register en aanverwante producten uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen. Ten tweede fungeert de Expertgroep als adviseur/klankbord van de functioneel beheerder van AERIUS bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Ten derde is de Expertgroep verantwoordelijk voor de formele acceptatie van nieuw ontwikkelde functionaliteit. De Expergroep kan indien nodig vragen om bij de acceptatie meer gebruikers te betrekken.

Besluitvorming
De Expertgroep Register adviseert vanuit gebruikersperspectief over de inhoud en prioriteit van de functionele ontwikkelingen voor AERIUS Register. Zij adviseert zowel de CAB als de Product Owner (PO). Zo ontwierp de Expertgroep bijvoorbeeld samen met het AERIUS-team de functionaliteit van Register 2016.1,  waarna de CBD op advies van de CAB daar een besluit over nam. 


Expertgroep Monitor

Voorzitter:              Mark Wilmot en Rudi van Es (AERIUS/RIVM)
Opdrachtgever:   Maarten Kool (Programmamanager PAS) 
Deelnemers:          Ministerie van EZ, Ministerie van IenM, RWS, IPO, PB, RIVM

Doel

De deskundigen in de Expertgroep Monitor (up) voorzien de Product Owner (PO) van input over hoe AERIUS Monitor de uitvoering van de PAS-werkzaamheden optimaal kan ondersteunen. De deskundigen doen dat vanuit hun eigen achtergrond en/of voor hun eigen werkveld. De Expertgroep helpt de PO om prioriteiten en wensen van een duiding te voorzien.

Besluitvorming

Conform de agile scrum werkmethode van AERIUS (Monitor) is de ontwikkeling en beslissingsbevoegdheid belegd tussen de gedelegeerde opdrachtgever (Maarten Kool) en de projectleider (Mark Wilmot). Zij kunnen binnen de kaders en randvoorwaarden van de opdracht gezamenlijk beslissingen nemen. De Expertgroep speelt een cruciale rol in die besluitvorming. De leden van de expertgroep hebben als taak de ontwikkeling van Monitor (up) vanuit het gebruikersperspectief in te vullen. Zij zullen dus veel voorstellen voor besluitvorming aandragen, dan wel reflecteren op voorliggende keuzes. Op het moment dat (ongeacht de oorzaak) het resultaat van het project in gevaar komt (impedement) wordt dit aan de Regiegroep  gemeld.  Reguliere voortgang wordt door de projectleider besproken met de gedelegeerde opdrachtgever. Die kan zonnodig de Regiegroep hierover informeren.

Expertgroep Rekenmethoden AERIUS

Voorzitter:                Addo van Pul (RIVM)
Opdrachtgever:     Maarten Kool (Programmamanager PAS)
Deelnemers:            Inhoudelijk deskundigen van de verschillende PAS-partners (EZ, RIVM, IPO, Rijkswaterstaat, IenM-DGMI).  

Doel

De Expertgroep rekenmethoden AERIUS doet voorstellen voor verbeteringen en aanpassingen in de rekenmodellen en gerelateerde methodieken die worden toegepast in AERIUS. Daarmee borgt de expertgroep dat de berekeningen voldoende betrouwbaar zijn en blijven (juridisch voldoende robuust). De expertgroep werkt daarbij als een klankbord voor inhoudelijke discussie. Om werkzaamheden te prioriteren en uit te voeren zijn zowel de PAS-partners als (onafhankelijke) experts onderdeel van de werkgroep. De Expertgroep rekenmethoden AERIUS laat zich vergelijken met de bestaande werkgroep luchtkwaliteitsmodellen (WLM) waarin afstemming plaatsvindt over (aanpassingen in) rekenmethoden voor concentratieberekeningen voor het domein luchtkwaliteit.

Besluitvorming

Voorstellen voor verbeteringen / aanpassingen in AERIUS worden voorgelegd aan de Change Advisory Board (CAB). Het proces van afstemming en besluitvorming is nader toegelicht in het Plan van Aanpak voor het beheer en onderhoud van rekenmodellen en methodieken AERIUS (versie 11 februari 2016). De CAB beslist niet over het wel of niet uitvoeren van de werkzaamheden. Wel kan de CAB adviezen meegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van de prioritering van werkzaamheden. De werkzaamheden met betrekking tot het beheer en onderhoud van de rekenmethoden AERIUS, waaronder OPS, zijn opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) tussen EZ en RIVM.