Voorstel om ontwikkelruimte te bepalen

vrijdag, 11 februari 2011
Gemiddelde depositiedatling voor de komende 20 jaar

De taakgroep Ontwikkelruimte heeft een voorstel uitgewerkt om de hoeveelheid ontwikkelruimte van een gebied te bepalen.

Dit kan door:

  • Vast te stellen dat de verwachte depositiedaling in combinatie met uitvoering van de herstelstrategie voldoende is om achteruitgang van natuurkwaliteit te voorkomen. Indien dit niet het geval is, zie wat te doen bij schaarste aan ontwikkelruimte.
  • Inzichtelijk te maken voor hoeveel toename van stikstofdepositie de 2,5% economische groei zorgt. Deze kan volledig als ontwikkelruimte benut worden.
  • Inzichtelijk te maken wat het effect is van de in de PAS opgenomen maatregelen in een gebied. Hiervan kan een gedeelte als ontwikkelruimte benut worden.

De taakgroep AERIUS heeft dit doorgerekend voor alle stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. De twee grafieken maken de resultaten duidelijk. De bovenste van de twee geeft weer hoeveel van de daling minimaal gerealiseerd zal worden en dus ten goede komt aan de natuur, hoeveel ontwikkelruimte er minimaal is (voor economische ontwikkeling) en over welk deel nog besloten moet worden of dit ten goede moet komen aan natuur of economie. De onderste grafiek laat de bandbreedte zien, dus de ruimte tussen maximaal en minimaal, van de daling in de stikstofdepositie zoals die voor de komende twintig jaar verwacht wordt.

Grafiek die de bandbreedte van de totale stikstofdepositie tot 2030 weergeeft