Voorlichting Raad van State PAS

donderdag, 7 juni 2012

De voorlichting van de Raad van State over de PAS is inmiddels verstuurd door Bleker en daarmee openbaar geworden. Hieronder volgt een korte samenvatting van het advies.

De staatssecretaris heeft aan de Afdeling advisering van de RvS gevraagd hoe de systematiek van de concept-programmatische aanpak die hij met de provincies heeft voorbereid, zich verhoudt tot de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving.

De Afdeling advisering komt tot de conclusie dat de voorgestelde aanpak niet helemaal past binnen de Natuurbeschermingswet 1998. De voornaamste afwijking is de keuze om de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd te maken zelf de ontwikkelingsruimte toe te wijzen aan nationale infrastructuurprojecten. Verder gaat het voorstel uit van een gefaseerde aanpak, terwijl de wet uitgaat van de vaststelling van een landsdekkend en meteen toepasbaar programma.

Wat de Europese wetgeving betreft, ziet de Afdeling advisering geen bezwaren tegen een programmatische aanpak als zodanig. Wel wijst zij erop, dat voor de gekozen aanpak uiteenlopende randvoorwaarden gelden, die moeten worden nageleefd. Zo moet gegarandeerd zijn, dat Nederland de natuurdoelen van Natura 2000 binnen een redelijke termijn zal bereiken. De tijd die Nederland daarvoor neemt, moet ecologisch verantwoord zijn. Doorslaggevend voor het slagen van de programmatische aanpak is dat de voorgestelde maatregelen op de afgesproken tijd en wijze worden uitgevoerd. De Afdeling advisering benadrukt verder het belang van monitoring van de uitvoeringspraktijk en wijst erop dat de programmatische aanpak de laatste stand van de wetenschap en techniek moet weerspiegelen.

Voor AERIUS zijn de relevante punten:

 • Vergunningverlening kan pas starten bij een werkend AERIUS
  In haar advies geeft de raad van State aan dat vergunningverlening mede afhankelijk is van een werkend AERIUS met twee functionaliteiten, depositiemodellering en ontwikkelingsruimte registratie.
 • AERIUS II voorschrijven bij Ministeriele regeling
  In haar advies geeft de Raad van State aan dat het van belang is dat AERIUS II bij ministeriële regeling is voorgeschreven als de PAS wordt vastgesteld en voor de daarin opgenomen Natura 2000-gebieden van toepassing wordt. Dit zorgt voor de waarborg dat niet de effecten van stikstofemitterende handelingen landelijk op een vergelijkbare wijze worden berekend. Het voorschrijven en gebruik van AERIUS II zal plaatsvinden in de Natuurbeschermingswet 1998. Dit proces is reeds in gang gezet.
 • Review AERIUS II
  In het advies geeft de Raad van State aan te veronderstellen dat AERIUS nog niet is onderworpen aan een (internationale) review of een uitgebreide modelevaluatie. Hierbij geeft de Afdeling ter overweging om, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de PAS, AERIUS II te laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen. Voor zover de review aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, dient duidelijk te worden gemaakt, tot welke aanpassingen die opmerkingen hebben geleid.
 • Beleidsinhoudelijke keuzes van AERIUS expliciet opnemen in de PAS
  Mede uit een oogpunt van inzichtelijkheid wordt aanbevolen de beleidsinhoudelijke keuzes die binnen de programmering van AERIUS zijn gemaakt, zoals beschreven in het genoemde concepthandboek, in de PAS zelf te expliciteren.
 • Invoeringsbegeleiding
  Provincies en gemeenten zullen AERIUS in de praktijk moeten toepassen bij toestemmingsverlening en eventuele daarop volgende gerechtelijke procedures. Het voorzien in invoeringsbegeleiding wordt aangeraden.

Voor de volledige tekst, inclusief reactie van Bleker, zie www.raadvanstate.nl. Momenteel wordt hard gewerkt om met deze input tot een definitieve PAS te komen.
 

Meer informatie