Verspreidingsmodel verkeersemissies SRM2 volledig geïntegreerd in AERIUS

maandag, 14 september 2015
Verkeer

AERIUS berekent de verspreiding van verkeersemissies met Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. In 2015 heeft het AERIUS team hier nieuwe broncode voor ontwikkeld en ingebouwd in Calculator 2014 en Monitor 2015. Dit vergroot de onderhoudbaarheid en de rekensnelheid van AERIUS.

AERIUS Calculator berekent de depositiebijdrage van andere bronnen dan wegverkeer met het verspreidingsmodel OPS. Door voor wegverkeer uit te gaan van SRM2 is AERIUS consistent met de rekenmethode voor de berekening van de concentratiebijdragen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Een aanvullend argument om voor wegen met SRM2 te rekenen is dat deze methode rekening houdt met meer locatiespecifieke kenmerken. Voorbeelden zijn de hoogteligging van de weg of de aanwezigheid van schermen langs de weg. Die beïnvloeden de verspreiding van de luchtverontreiniging.

De toepassing van SRM2 opent de weg om met AERIUS op termijn ook berekeningen uit te voeren van concentraties van luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof en stikstofdioxide. De rekenresultaten voldoen dan aan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit.

Van VLW naar eigen implementatie

AERIUS Monitor 2014 rekende voor wegen met een door ECN ontwikkelde implementatie van SRM2: het Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracés (VLW). Door zelf code te schrijven voor de rekenformules van SRM2 realiseerde het AERIUS team een betere integratie met andere onderdelen van het instrument. Het ontwikkelen van deze eigen implementatie gebeurde in samenspraak met ECN en RIVM.

TNO heeft de implementatie van SRM2 in AERIUS vergeleken met andere implementaties van SRM2. Uit de vergelijkingen blijkt dat de rekenresultaten van AERIUS goed overeenkomen met de rekenresultaten van andere modellen zoals TREDM, VLW en PluimSnelweg.

Meer informatie