Uitzondering op de mogelijkheid tot melden via Calculator

woensdag, 24 februari 2016

Meldingen van activiteiten met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde kunt u rechtstreeks vanuit AERIUS Calculator doen. Voor één bijzondere situatie is het melden van uitbreiding van activiteiten via Calculator op dit moment echter niet mogelijk. Het gaat om de volgende situatie:

  • U heeft al een Nb-wetvergunning gekregen zonder dat de PAS van toepassing was óf u heeft eerder een melding onder de PAS ingediend

EN

  • er is sprake van depositie op een Natura 2000-gebied waarvan de grenswaarde is verlaagd naar 0,05 mol/ha/jr

EN

het projecteffect voor dit gebied is kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol/ha/j

EN

  • de depositie van de totale beoogde situatie op dit gebied is meer dan 0,05 mol/ha/jr (dit blijkt uit de verschilberekening van uw uitbreiding).

Is deze situatie voor u van toepassing? Stuur dan uw melding per email aan het bevoegd gezag. Voeg de volgende gegevens bij:

  1. de berekening van het projecteffect
  2. de verschilberekening (toename van beoogde situatie t.o.v. geldende Nb-wet vergunning, feitelijk gebruik of laatste ingediende PAS-melding)
  3. als hier sprake van is: de onderbouwing van het feitelijk gebruik (dit is dan de uitgangssituatie voor de verschilberekening)
  4. als de melding wordt gedaan door een gemachtigde: naam en adres van de gemachtigde en de machtiging zelf

Het bevoegd gezag zorgt dan voor de verdere afhandeling. U ontvangt bericht of de melding geregistreerd kan worden of niet.
contactgegevens bevoegde gezagen

Bron: PAS-Bureau