Toepassingsbereik en rekenmethode Calculator

maandag, 9 december 2013

De werkwijze van AERIUS Calculator is beschreven in het rapport ‘AERIUS Calculator, Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode’. Het ministerie van EZ informeert met dit rapport potentiële gebruikers uit bedrijfsleven, gemeenten, provincies en ministeries over de gehanteerde methodiek. Het rapport beschrijft het toepassingsbereik van de Calculator, de gebruikte rekenmethoden en de onzekerheid en betrouwbaarheid van de resultaten. Bij elke nieuwe release van Calculator wordt het rapport geactualiseerd.

Het toepassingsbereik geeft aan in welke situaties de Calculator toepasbaar is bij het berekenen van stikstofdeposities ten behoeve van vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet. De gebruikte rekenmethode is beschreven op hoofdlijnen, detailinformatie van de berekeningen komt in andere rapportages aan de orde. De gekozen rekenmethode sluit zoveel mogelijk aan op bestaande methoden en werkwijze van concentratie- en depositieberekeningen. De onzekerheid in de uitkomsten geeft aan in hoeverre de berekende deposities kunnen afwijken van de werkelijke deposities. Tevens beschrijft het rapport de juistheid van implementatie van het rekenprogramma OPS in de Calculator.

Meer informatie:
AERIUS Calculator 2015. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode
AERIUS Calculator 2014. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode
AERIUS Calculator release BETA1. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode


foto: Westduinpark en Wapendal -  Roel Wijnants