RIVM publiceert 6 datasets AERIUS als Open Data

dinsdag, 20 juni 2017
Screenshot NGR website

Data die met publiek geld zijn bekostigd moeten ook publiekelijk toegankelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van Open Data voor de overheid. Het RIVM publiceert   op dit moment 6 AERIUS-datasets als Web Feature Services (WFS). Deze worden ontsloten via het  Nationaal Georegister.

Wat zijn open data?

De overheid hanteert de volgende definitie:

 • De data zijn  openbaar;
 • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
 • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
 • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
 • Open data zijn bij voorkeur computerleesbaar.  

 
Wat kunt u met open data?

Open data maken het voor u als gebruiker mogelijk op basis van een aantal AERIUS gegevenssets zelf analyses te doen of deze voor andere toepassingen te gebruiken. Gebruikers kunnen met zo'n WFS  de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen dan wel de datasets in verschillende bestandsformaten downloaden en eventueel verder analyseren en bewerken.

Waarom vindt het RIVM open data belangrijk?

Met de publicatie wil het RIVM bijdragen aan de toegankelijkheid en transparantie van de informatie, en het voor u als gebruiker laagdrempeliger maken om zelf met de data aan de slag te gaan.

Open data & AERIUS
Open data kunnen in verschillende vormen worden gepubliceerd. De AERIUS datasets die als Web Feature Services (WFS) worden ontsloten via het Nationaal Georegister  zijn:   

 • Het AERIUS-hexagonengrid; Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd in de AERIUS-producten.
 • De actuele beschikbare depositieruimte; Deze webservice bevat de actuele nog beschikbare depositieruimte per hexagoon per segment. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd op basis van reeds in AERIUS Register verwerkte vergunningaanvragen en meldingen.T
 • Totale stikstofdepositie; Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare inzichten omtrent rekenmodellen, emissies en omgevingskenmerken. Voor toekomstige jaren is uitgegaan van emissieprognoses die volgen uit vooraf vastgestelde beleidsuitgangspunten.
 • De habitatkartering van PAS-gebieden; Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor de PAS, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.
 • De vastgestelde totale depositieruimte.  Deze webservice bevat de vastgestelde totale depositieruimte per hexagoon per segment. Depositieruimte is de ruimte (uitgedrukt in stikstofdepositie) die met de inwerkingtreding van het PAS beschikbaar is gekomen voor alle nieuwe (economische) ontwikkelingen, inclusief autonome ontwikkelingen.
 • De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitats; Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de 'relevante habitattypen'. Voor elk hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in deze dataset vastgelegd welke voor de PAS relevante stikstofgevoelige habitattypen aanwezig zijn. De voorwaarden onder welke een stikstofgevoelig habitattype ook daadwerkelijk relevant wordt bevonden voor de PAS, zijn beleidsmatig vastgesteld. 

Meer informatie