Release AERIUS 2016L

vrijdag, 1 september 2017
Logos

Vanaf vrijdag 1 september 2017 is de geactualiseerde versie van AERIUS beschikbaar. AERIUS 2016L volgt AERIUS 2016 op en vervangt de producten Calculator, Connect (inclusief open data services), Register en Scenario. Voor Monitor blijft AERIUS 2016 de beschikbaar gestelde versie.

In deze release is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn:

Toevoeging leefgebieden
AERIUS 2016L bevat een aanvulling van leefgebiedenkaarten. Dit betekent dat er meer hexagonen zijn waarop binnen het PAS de impact van stikstofdepositie berekend en getoetst wordt.

Registratie uitgegeven depositieruimte voortaan ook op niet (naderend) overbelaste hexagonen
Met de release van AERIUS 2016L wordt in Register voortaan op alle relevante hexagonen in PAS-gebieden de uitgave van depositieruimte bijgehouden en geregistreerd, ook op de plekken waar geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting.

Functionele verbeteringen voor de gebruiker
AERIUS 2016L bevat een aantal functionele verbeteringen voor gebruikers. Deze betreffen onder meer de wijziging van statussen in Register, het inzicht in welke aanvragen afgewezen kunnen worden en de weergave van de benuttingsgraad van de depositieruimte op gebiedsniveau.

Aanpassing digitale AERIUS documenten
Er heeft een integrale revisie van de AERIUS PDF-documenten plaatsgevonden. De documenten zijn nu eenvoudiger en toegespitst op de informatie die nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook de wijzigingen van AERIUS 2016L zijn in de PDF verwerkt.

Aanpassing open data
Als onderdeel van AERIUS Connect worden gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van het PAS als Open Data aangeboden. Met de nieuwe release zijn de open data webservices uitgebreid en geherstructureerd (o.a. aangepaste veldnamen). Met name de webservice Open Data – Actuele depositieruimte is gewijzigd.

Meer weten?
De uitgebreide beschrijving van deze release en de gewijzigde functionaliteiten kunt u lezen in de release notes. Informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Daar staat zowel de Handleiding als factsheets, waarin de technische achtergronden en informatiebronnen uitvoerig zijn gedocumenteerd. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk van het PAS-bureau.

Bijlagen