Pilots: AERIUS vereenvoudigt vergunningverlening

woensdag, 4 december 2013

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de pilots met AERIUS die worden uitgevoerd in het kader van de PAS. Het gaat om projecten van de provincies Fryslân en Zeeland. De eerste resultaten en ervaringen laten zien dat met AERIUS in samenhang met de PAS de vergunningverlening aanzienlijk kan worden vereenvoudigd.

De Friese pilot betreft het doorrekenen van een vergunningaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet voor een veehouderijbedrijf op een van de Waddeneilanden. Het gaat om een complexe situatie met saldering met meerdere veehouders. De pilot laat zien dat het met AERIUS Calculator mogelijk is om in zeer korte tijd een gebiedsdekkende berekening te maken van de depositieverandering op de stikstofgevoelige habitats.

In de Zeeuwse pilot gaat het om het doorrekenen van stikstofeffecten van het bestemmingsplan voor het Sloegebied, de industrie- en haventerreinen bij Vlissingen. De provincie kiest voor een analyse met AERIUS omdat de verschillende bronnen gemakkelijk ingevoerd kunnen worden en duidelijke rekenresultaten worden verkregen met de best beschikbare kennis.

Lees meer:

U kunt voortgang van de pilot in Fryslân volgen op de AERIUS website. Reeds verschenen berichten: