Pilots AERIUS II

dinsdag, 27 maart 2012

Wanneer de definitieve PAS is vastgesteld, zal er behoefte zijn aan een versie van AERIUS die kan worden gebruikt bij het aanvragen en verlenen van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (AERIUS II). AERIUS II moet de informatie geven die initiatiefnemers en het bevoegde gezag nodig hebben om vergunningverlening mogelijk te maken.

Om te komen tot een werkend en bruikbaar AERIUS II is het van belang om samen met de gebruikers vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de wensen en eisen voor AERIUS II. Om deze wensen en eisen in kaart te brengen organiseert het ministerie van EL&I meerdere werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten zijn verdeeld over vijf pilots met uiteenlopende gebruikers. Na elk van de pilot rondes zal een nieuw prototype worden gemaakt voor AERIUS II om zo uiteindelijk te komen tot een opzet voor AERIUS II die zo goed mogelijk aansluit bij de informatiebehoeften van zowel de vergunningaanvrager als de vergunningverlener. De 5 pilots zijn:

  • Havenbedrijf: gericht op industrie en plan MER en mogelijkheid voor koepelvergunningen.
  • A74: verkeer en vervoer, Trac├ębesluiten, netwerkeffecten.
  • Proeftuin Natura 2000: agrarisch, individuele maatregelen.
  • Steenwijkerland: samenwerking bevoegde gezag, bestemmingsplannen en ontwikkelingsruimte.
  • Vergunningverlening: proces van Nb-wet vergunningverlening, provinciale verordening.

Op 6 en 8 maart heeft de eerste ronde van de werkbijeenkomsten voor de pilots plaatsgevonden. Tijdens de workshops is veel informatie uitgewisseld over aan welke wensen en eisen AERIUS II zou moeten voldoen. Vanuit het beleids- en vergunningverleningproces is gekeken naar de zaken die AERIUS II in beeld moet gaan brengen. Bij gebruikers is het denkproces omtrent AERIUS II gestart en voor de ontwikkelaars van AERIUS II zijn de eerste beelden vanuit gebruikers duidelijk geworden zodat nu een start met het eerste prototype gemaakt kan worden.

De volgende twee werkbijeenkomsten in mei en augustus zullen worden gebruikt om de prioriteit en haalbaarheid van alle wensen scherp te stellen en te bekijken hoe het gebruiksgemak van het programma optimaal te maken.