Pilot Fryslân #3: Calculator berekent stikstofeffecten van saldering

dinsdag, 28 januari 2014

De provincie Fryslân, een agrariër van de Waddeneilanden en AERIUS voeren samen een pilot uit over uitbreiding van een veehouderijbedrijf middels saldering. Na een verkennende rekensessie in najaar 2013, gevolgd door uitbreiding van de functionaliteit van AERIUS, vond in december de echte analyse plaats. Met AERIUS Calculator werden verschillende varianten van uitbreiding en saldering verkend.


De stikstofbijdrage vanuit het project op het stikstofgevoelige habitattype ‘grijze duinen’, na saldering (situatie 2).

Met de pilot wil de provincie Fryslân onderzoeken wat de waarde van AERIUS Calculator is voor het doorrekenen van complexe vergunningaanvragen. Voor het AERIUS team zijn pilots van belang om voortdurend zicht te houden op gebruikersvragen en gewenste aanpassingen en uitbreidingen van de Calculator. De pilot Fryslân is een van de twee PAS-pilots waarover staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer eind 2013 informeerde.

Snel varianten verkennen
De rekensessie in december werd bijgewoond door de projectleider, de vergunningverlener en de ecoloog van de provincie, de agrariër en zijn adviseur en medewerkers van het AERIUS team. Met de Calculator rekende de groep realtime verschillende mogelijkheden door zoals een ander staltype, een extra stal en een aanvullende optie voor saldering. Kaarten van de stikstofeffecten op de omringende natuurgebieden werden meteen op het scherm bekeken en besproken.

Duidelijk werd dat saldering met stoppende veehouderijen leidt tot een substantiële daling van stalemissies op de gevoelige vegetatietypen op het eiland. Echter, door het concentreren van activiteiten neemt op een klein deel van een vegetatietype de stikstofbelasting toe. Onder de huidige regelgeving lijkt uitbreiding door saldering mogelijk. Bij het inzoomen op het deelgebied waar de depositie toeneemt lijken significante effecten uit te kunnen worden gesloten.

Momenteel wordt de ecologische toets geschreven en binnenkort kan de aanvraag worden ingediend. Daarmee is een lang voortslepend probleem via het gebruik van de Calculator snel opgelost.

Meer informatie: