Ontwikkelsprint #25 en #26: Meldingen makkelijk met Calculator

donderdag, 26 februari 2015

In de ontwikkelsprints 25 en 26 heeft het AERIUS team de grenswaarderegeling van de PAS geïmplementeerd in de Calculator. De gebruiker ziet direct of zijn project onder de grenswaarde valt en kan straks vanuit de Calculator meteen een melding doen. Aan de bouw van Register wordt samen met de bevoegde gezagen hard getrokken.

Naast de grenswaarderegeling hebben de ontwikkelaars ook gewerkt aan functionaliteit in de Calculator waarmee gebruikers straks kunnen toetsen of hun project voldoet aan provinciale beleidsregels. Nieuw is ook de mogelijkheid om met de Calculator een berekening te maken voor tijdelijke projecteffecten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij oppervlaktedelfstoffenwinning, zandsuppleties of de aanlegfase van een project. Verder hebben de bouwers een nieuwe systematiek geïmplementeerd voor het ‘stapelen’ van emissiefactoren voor stalsystemen (Rav-codes) en reducerende/additionele technieken voor emissiebeperking.

Makkelijk melden
De zogenoemde grenswaarderegeling is een belangrijk onderdeel van de vereenvoudiging van de vergunningverlening onder de PAS. Voor stikstofdeposities beneden de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar hoeft een ondernemer onder de PAS geen vergunning meer aan te vragen. Het doen van een melding volstaat. De Calculator laat na het doorrekenen van een project direct zien of een project beneden de grenswaarde zit. Zo ja, dan kan de gebruiker meteen doorklikken naar de Meldingen-module van AERIUS. Deze bevindt zich in een beveiligde omgeving. Na inloggen met DigiD of E-herkenning en het beantwoorden van enkele (wettelijk) verplichte vragen wordt de melding automatisch (met AERIUS Connect) doorgestuurd naar AERIUS Register. De gebruiker ontvangt een bevestiging wanneer de melding verwerkt is.

Intensieve samenwerking voor Register
Op dit moment werkt het AERIUS team intensief samen met alle betrokken partijen aan het ontwikkelen van Register. Op 9 en 10 maart vindt een werkatelier plaats met bevoegde gezagen over het proces van vergunningverlening en AERIUS. Hier worden de resultaten van verschillende werkgroepen naast elkaar gelegd en werkafspraken gemaakt over de processen rond het aanvragen van vergunningen.

De afspraken leiden tot de noodzakelijke functionele eisen voor het AERIUS team om Register verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een Register wachtrij om technisch invulling te geven aan het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Een ander voorbeeld is de ‘bijlage bij besluit’: een door AERIUS gegenereerd document dat het bevoegd gezag kan bijvoegen bij een besluit, met alle rekenfeiten die ten grondslag liggen aan dat besluit. Nog meer onderwerpen zijn de termijn voor behandeling van vergunningaanvragen, het omgaan met bezwaar en beroep, en het omgaan met mutaties van aanvragen.