Ontwikkelsprint #24: Stikstofdepositie per habitattype in beeld

maandag, 24 november 2014

In sprint 24 bouwde het AERIUS ontwikkelteam een nieuw filter in Monitor waarmee de gebruiker per habitattype de stikstofdepositie op een gebied kan bekijken. De gebiedssamenvattingen van Monitor zijn uitgebreid met extra kaarten en bevatten nieuwe data over de locatie en details van herstelmaatregelen. De ontwikkelaars zijn van start gegaan met de bouw van Register. Voor de Calculator werd de realisatie van een volledige Engelstalige versie in gang gezet.

Met AERIUS Monitor wordt de verwachte trend in stikstofdepositie en de ontwikkelingsruimte van de PAS bepaald. Een belangrijke nieuwe functionaliteit is filtering van de resultaten op habitattype. Als een gebruiker bijvoorbeeld kiest voor ‘grijze duinen’, dan tonen de kaarten voor dat habitattype op hectareniveau de totale stikstofdepositie, de prognose voor het zichtjaar en de afstand tot de Kritische Depositiewaarde (KDW). Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar waar de belasting op de grijze duinen het hoogst is.

Een tweede nieuwe functionaliteit in Monitor geeft de gebruiker de keus tussen het bekijken van alle habitattypen in een gebied of alleen de voor de PAS relevante habitattypen. Bij de laatste gaat het om stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten die in het betreffende gebied worden beschermd. Het gaat ook om locaties waarvan het habitattype als onbekend is opgegeven.

De exportfunctionaliteit van Monitor is uitgebreid, zodat gebruikers in de toekomst uitgebreide datasets kunnen downloaden als GIS shape file of Excelbestand. Het gaat dan bijvoorbeeld om totale depositie, de depositie per sector en het verschil in depositie met het basisjaar.

Gebiedssamenvatting
Monitor genereert voor alle PAS-gebieden een gebiedssamenvatting. Dit document is de afgelopen periode flink in ontwikkeling geweest. Een grote winst is het stapelen van herstelmaatregelen waardoor het aantal kaartjes per gebiedssamenvatting enorm afneemt. Ook belangrijk is dat voortouwnemers van gebieden steeds meer correcte data aangeleverd hebben over de locaties en details van ecologische herstelmaatregelen. Deze informatie is beschikbaar in Monitor en komt ook terug in de gebiedssamenvattingen.

Register
Nadat eerder dit jaar al de technische basis werd gelegd voor Register, konden de ontwikkelaars in oktober aan de slag met de echte bouw van dit product. Ze richten zich in eerste instantie op de functionaliteiten waarvan op dit moment vrij zeker is hoe die eruit moeten zien. In het klikmodel op de AERIUS website is te zien hoe de schermen eruit zullen zien. Voor andere functionaliteiten wordt gewacht op de uitwerking van beleidsregels voor het uitgeven van ontwikkelingsruimte bij vergunningen, meldingen en prioritaire projecten.

Meer informatie: