Ontwikkelsprint 16: AERIUS Monitor en Register

dinsdag, 28 januari 2014

In de ontwikkelsprint van januari legde het AERIUS team het technisch fundament voor de producten Register en Monitor. Met Register zullen de bevoegde gezagen straks de uitgifte van ontwikkelingsruimte bijhouden. AERIUS Monitor is het product waarmee de uitvoering en effectiviteit van de PAS zal worden gevolgd. Daarmee is Monitor de logische opvolger van AERIUS 1.6 dat de ontwikkeling van de PAS ondersteunde.

De resultaten van Monitor worden per gebied gepresenteerd in zogenoemde ‘gebiedssamenvattingen’ (voorheen de ‘kenschetsen’). Ze beschrijven onder meer de geplande en uitgevoerde herstelmaatregelen, de ontwikkeling van de stikstofdepositie en de resterende depositieruimte.

In de afgelopen sprint maakte het AERIUS ontwikkelteam een start met de productie van de gebiedssamenvattingen voor de situatie op het moment dat de PAS van kracht wordt, ofwel het vertrekpunt. De kerngroep PAS heeft enthousiast op gereageerd op de concepten en heeft besloten deze gebiedssamenvattingen onderdeel te maken van het PAS-programma. Provincies hebben aangegeven de documenten graag te ontvangen ter ondersteuning van hun communicatie rond Natura 2000 en de PAS.

De ontwikkeling van de stikstofdepositie (mol/ha) is een van de belangrijke figuren in de gebiedssamenvattingen.

Uitgangspunten vastgesteld voor AERIUS Register
Ook voor Register werd in de afgelopen weken de technische basis gelegd. Voorts namen medewerkers van AERIUS deel aan twee beleidssessies over de spelregels voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over het ruimtelijk schaalniveau waarop ontwikkelingsruimte wordt toegekend en de verdeling van de uitgifte in de tijd. Inmiddels zijn deze uitgangspunten vastgesteld en kan de ontwikkeling van Register worden voortgezet.

Onder de motorkap voerde het ontwikkelteam in sprint 16 een belangrijke wijziging door in de structuur van de AERIUS database. Hierbij werd het aantal afhankelijkheden in de database aanzienlijk teruggebracht door een herziening van de indeling en labeling van de Natura 2000-gebieden. Dit zorgt voor verdere vergroting van de doelmatigheid en flexibiliteit van de database.