Natura 2000 habitatkaart vrij beschikbaar

dinsdag, 10 december 2013

De habitatkartering van Natura 2000 is vanaf begin december voor iedereen beschikbaar via het Nationaal Georegister. De gegevens worden beschikbaar gesteld door het IPO; de data zijn verzameld, bewerkt en aangeleverd door AERIUS. Voor AERIUS is de publieke beschikbaarstelling van de kartering tevens een van de eerste concrete resultaten van AERIUS Connect.

De provincies, via hun Centrale Data- en Services omgeving, hebben AERIUS gevraagd om de habitatkartering via een webservice beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen de provincies voldoen aan hun INSPIRE verplichting. INSPIRE is een Europese richtlijn voor ruimtelijke data infrastructuur en heeft tot doel een uniforme gegevenslevering te waarborgen. Habitatkartering is één van de verplichte datasets onder het thema ‘Habitat and biotopes’.

Landelijke habitatkartering
AERIUS heeft voor de PAS ruim honderd habitatkarteringen verwerkt, afkomstig van een veertiental leveranciers (o.a. provincies, Defensie, DLG en RWS). AERIUS verzamelt deze data vanwege het grote belang voor de PAS van actuele habitatkartering die inhoudelijk en technisch juist is. De habitatkaart is een van de belangrijke basiskaarten binnen AERIUS.

Eerste resultaten AERIUS Connect
De beschikbaarstelling van de habitatkartering is een van de eerste concrete resultaten van AERIUS Connect. Dit product faciliteert de gegevensuitwisseling van AERIUS met andere organisaties, zowel overheden als bedrijfsleven. Dat gebeurt onder meer met data- en rekenservices. Alle afspraken over deze uitwisselingen zullen worden vastgelegd in gegevensleveringsprotocollen zodat een stabiele uitwisseling zowel technisch als procesmatig is geborgd.

In de nabije toekomst zal Connect naast de habitatkartering meer gegevens gaan serveren, bijvoorbeeld depositiekaarten van stikstof. Ook zal een rekenservice beschikbaar komen, waarmee buiten de user interface van AERIUS Calculator berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie: