Kwaliteit van informatie in AERIUS gewaarborgd

dinsdag, 28 januari 2014

Adviesbureau PBLQ HEC heeft een review uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatie in AERIUS en het toekomstig beheer. Geconcludeerd wordt dat AERIUS voldoende maatregelen heeft genomen om de juistheid, volledigheid en actualiteit van ingevoerde en uitgevoerde gegevens te waarborgen. Het HEC stelt ook vast dat AERIUS goed is voorbereid op aansluiting op de zaaksystemen van de provincies voor de vergunningverlening.

Uit gevoerde gesprekken maakt het HEC op dat AERIUS aan de inputzijde zorgt voor adequaat beheer van data waar de berekeningen mede op gebaseerd zijn. Aan de outputzijde wordt ervoor gezorgd dat met de uitkomsten niet gemanipuleerd kan worden, zodat juiste en volledige berekeningen worden aangeboden voor de vergunningverlening.

De juistheid, volledigheid en actualiteit van het daadwerkelijke vergunningverleningproces is de verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen (veelal provincies). Het HEC acht de door AERIUS getroffen voorzieningen voor aansluiting op de provinciale zaaksystemen op orde.

EZ eigenaar en RIVM beheerder
Een belangrijke aanbeveling betreft het vaststellen van het eigenaarschap van AERIUS en het maken van afspraken over het toekomstig beheer. Inmiddels heeft de regiegroep Natura 2000 en PAS het ministerie van EZ aangewezen als eigenaar. Het RIVM, als beoogd beheerder van AERIUS, maakt een werkplan voor beheer en doorontwikkeling van het instrument.

Aansluiten op vragen uit beleid en praktijk
Het HEC signaleert dat AERIUS wordt ontwikkeld in de dynamische en complexe context van de ontwikkeling van de PAS. Doordat beleidsregels nog niet vaststaan, is niet altijd duidelijk welke functionaliteiten benodigd zijn. Om ‘vraag en aanbod’ toch zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, neemt het AERIUS team diverse acties. Hiertoe behoren het intensiveren van de samenwerking met de AERIUS werkgroep en het organiseren van introductiedagen, zoals op 30 januari voor leden van VNO-NCW.

Meer informatie: