Keuzes rond vergunningverlening geven richting aan Register

vrijdag, 3 april 2015

Op 9 en 10 maart 2015 vond een werkatelier plaats over toestemmingverlening onder de PAS en functionele eisen die daaruit volgen voor AERIUS Register. De groep bestond uit een kleine twintig medewerkers van provincies, IenM, EZ, PAS Bureau en IPO alsmede het AERIUS-team. De stuurgroep Ontwikkeling en Implementatie PAS-instrumenten heeft de keuzes inmiddels grotendeels bekrachtigd. Hiermee kan de ontwikkeling van Register op volle kracht vooruit.

Aan de hand van een aantal door de bevoegde gezagen voorbereide cases bespraken de deelnemers het werkproces van toestemmingverlening. Een eerste beslispunt betrof de ‘wachtrijproblematiek’: hoe wordt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ bij het uitgeven van ontwikkelingsruimte geoperationaliseerd? De deelnemers adviseerden dat aanvragen pas in AERIUS Register ingevoerd kunnen worden als ze door het bevoegd gezag ontvankelijk verklaard zijn. Voor aanvragen die via het Omgevingsloket Online bij gemeenten worden ingediend, is op termijn integratie gewenst tussen AERIUS en het Omgevingsloket. Tot die tijd zullen goede werkafspraken moeten worden gemaakt tussen de betrokken bevoegde gezagen.

Een tweede onderwerp betrof de cumulatie van meldingen van één aanvrager in relatie tot de grenswaarde. Verder is voor de prioritaire projecten (‘segment 1’) gesproken over het afschrijven van ontwikkelingsruimte in delen, het effect van actualisatie van de prioritaire projectenlijst en wie toegang heeft tot Register. Voor de vrije ontwikkelingsruimte (‘segment 2’) is een van de belangrijke issues of het systeem moet afdwingen dat er niet meer ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven dan beschikbaar is, of dat de borging daarvan in handen van de mens moet liggen. Hierbij was het advies helder: het systeem moet dit afdwingen. Tot slot is een aantal wensen geuit over ‘de pdf’ die uit AERIUS komt, zodat die voor zowel meldingen als vergunningen bruikbaar is.

Adviezen aan de Stuurgroep

Aan het eind van de tweedaagse werden de adviezen gepresenteerd aan een afvaardiging van de Stuurgroep Ontwikkeling en Implementatie PAS-instrumenten. De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 1 april de adviezen van de deelnemers aan het werkatelier grotendeels overgenomen. De operationalisatie van een aantal meer beleidsmatige punten, o.a. rondom de monitoring van de afspraken met de landbouwsector, behoeft de komende weken nadere uitwerking.

De resultaten van het werkatelier geven de benodigde richting voor de uitwerking van AERIUS Register. Tot slot heeft de voorzitter van de Stuurgroep opgeroepen tot het voortzetten van wat bereikt is tijdens het werkatelier, door het instellen van een Werkgroep Register. Op deze oproep is door een aantal deelnemers aan het werkatelier enthousiast gehoor gegeven. De Werkgroep Register is op 23 maart van start gegaan.