Grondige aanpak PAS beschreven in Journal for Nature Conservation

dinsdag, 14 februari 2017
Foto van veld met koeien

Het Journal for Nature Conservation publiceerde recent een artikel waarin de totstandkoming van de PAS wordt beschreven. Uit dit artikel van De Heer et. al. blijkt dat er met de PAS voor een grondige benadering van het stikstofprobleem is gekozen, waarbij ecologische en economische belangen in evenwicht worden gehouden.  Het RIVM publiceerde recent de eerste PAS Monitoringsrapportage stikstof.

Waarom de PAS

Nederland moet als EU-lid de biodiversiteit beschermen. Dit is vastgelegd in de vogel- en habitat richtlijnen. De uitstoot van stikstof door landbouw, industrie en verkeer bemoeilijken het bereiken van de doelen uit deze richtlijnen. Ondanks een sterke afname van de hoeveelheid stikstof sinds midden jaren ’80, is het niveau op veel plaatsen nog steeds te hoog. De Nederlandse overheid heeft er met de PAS voor gekozen om de ruimte die ontstaat door vermindering van de uitstoot deels weer beschikbaar te stellen voor economische ontwikkeling en innovatie. Om dat beleid te kunnen uitvoeren is AERIUS ontwikkeld als rekeninstrument van de PAS.

Draagvlak

Het draagvlak en de bestendigheid van deze aanpak wordt in deze wetenschappelijke publicatie onderzocht vanuit maatschappelijk, wetenschappelijk, juridisch en praktisch perspectief. Uit de bestudering van literatuur, juridische cases en de eerste ervaringen met het programma blijkt dat de PAS een allesomvattende benadering is van het stikstofvraagstuk, met als doel balans te vinden tussen de verschillende belangen.

AERIUS

In de implementatie van de PAS neemt AERIUS een belangrijke plaats in. AERIUS berekent en monitort hoeveel depositieruimte er beschikbaar is voor de economische ontwikkeling. Het artikel concludeert dat AERIUS de benodigde functionaliteiten bevat om het effect van nieuwe projecten op de stikstofdepositie te kunnen berekenen en vergunningverlening daarmee te onderbouwen.

Internationaal

De PAS-strategie waarin ecologie en economie met elkaar verbonden worden is passend voor de Nederlandse situatie waar natuur en economische activiteit geografische dicht elkaar liggen. Dat is in meer landen het geval. In het artikel wordt daarom aanbevolen te onderzoeken of de gekozen aanpak en AERIUS als rekeninstrument ook toepasbaar is andere landen en voor andere berekeningen dan stikstof.  Deze mogelijkheden worden inmiddels (inter)nationaal onderzocht.
 

Bijlagen

Meer informatie