EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR werken samen aan luchtkwaliteit in AERIUS

vrijdag, 20 december 2013

Vandaag ondertekenden het ministerie van EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR een samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van luchtkwaliteit in AERIUS. Voor AERIUS is het berekenen van concentraties stikstofoxide en fijnstof in de lucht een logische uitbreiding op de bestaande functionaliteit voor stikstofdepositie. Het Havenbedrijf en DCMR geven hiermee invulling aan een beoogd gebiedsgericht Milieu-informatie Managementsysteem (MIM) voor het aspect luchtkwaliteit.

Gegevens over luchtkwaliteit, in het bijzonder concentraties NOx, zijn binnen AERIUS reeds aanwezig, maar nog niet beschikbaar voor de gebruiker. In samenwerking met het Havenbedrijf en DCMR wordt functionaliteit ontwikkeld waar deze en aanvullende data de basis vormen voor betekenisvolle informatie over concentraties NOx en fijnstof (PM10) in de lucht.

MIM-lucht wordt een rekeninstrument waarmee lucht- en depositieberekeningen kunnen worden uitgevoerd voor het Rijnmond gebied. Het instrument moet twee belangrijke bedrijfsprocessen van het Havenbedrijf en DCMR faciliteren. Ten eerste gaat het om het beheer en gebruik van data die relevant zijn voor bijvoorbeeld scenariostudies en gebiedsanalyses voor luchtkwaliteit. Ten tweede betreft het de uitgifte van terreinen door het Havenbedrijf en het verlenen van vergunningen door de DCMR. Uiteindelijk moet MIM-lucht de uitgifte en de monitoring van de beschikbare milieuruimte faciliteren.

Synergie benutten
Gezien de grote overeenkomsten in gewenste functionaliteiten en randvoorwaarden ligt samenwerking tussen AERIUS en MIM voor de hand. Zo maakt AERIUS met de rekenkern OPS reeds gebruik van state of the art wetenschappelijke inzichten voor de modellering van de verspreiding van stikstof. AERIUS wordt breed gedragen, als instrument verankerd in wetgeving en ingezet voor vergunningverlening. Procesafspraken over data staan in de steigers met de daarvoor algemeen geaccepteerde partijen zoals de Emissieregistratie. Daarnaast is de mogelijkheid van AERIUS om te werken met lokale data in relatie tot landelijke data essentieel voor een gebiedsgericht instrument als het MIM.

In de loop van 2014 zal een eerste demoversie van de nieuwe functionaliteit beschikbaar komen. Naast luchtkwaliteit zullen ook andere ontwikkelingen van AERIUS in samenwerking worden opgepakt, waaronder de realisatie van AERIUS Scenario.