Belangstelling voor PAS-presentatie op 'Schakeldag' Agentschap NL

zaterdag, 11 juni 2011

Een presentatie van PAS-programmaleider Sander de Bruin op de Schakeldag van Agentschap NL trok afgelopen dinsdag in Nieuwegein tientallen belangstellenden die met een spervuur van vragen soms blijk gaven van verbazing en meestal van nauwe betrokkenheid met de stikstofproblematiek.

Agentschap NL is een onderdeel van het ministerie van EL&I dat is belast met de uitvoering van overheidsbeleid rond de thema's duurzaamheid, innovatie en internationaal. De divisie Milieu en Leefomgeving van het agentschap organiseert eens per halfjaar een schakeldag om medewerkers van overheidsdiensten en waterschappen de gelegenheid te geven 'over de schutting te kijken' en zich te informeren over beleidsgebieden in de nabijheid van hun eigen terrein.

De Bruin gaf een presentatie over het waarom van de PAS, de huidige stand van zaken en de manier waarop de aanpak straks in de praktijk moet gaan werken als de verantwoordelijke bestuurders zich erachter scharen. Zijn inleiding werd gevolgd door tal van vragen over allerlei aspecten van de PAS. Zo bleek er nieuwsgierigheid te bestaan naar de mogelijkheid om het rekenprogramma AERIUS nu al te gebruiken voor passende beoordelingen en naar de overeenkomsten tussen de PAS en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Op het eerste moest het antwoord negatief zijn omdat AERIUS pas actief kan worden ingezet als het, net zoals de hele PAS, een wettelijke status heeft. Op de tweede vraag schetste De Bruin het gedifferentieerde karakter van de PAS.

Nieuwsgierigheid was er ook naar de kosten van het programma 'in deze tijd van bezuinigingen'. Ook op dit gebied kon De Bruin zijn toehoorders nader informeren. Er wordt op natuur bezuinigd. Door de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt geld anders besteed en bijvoorbeeld minder aan de aankoop en inrichting van natuurgebieden. Maar bovenaan de lijst met taken die juist wel de volle aandacht krijgen staat de Europese verplichting Natura 2000, en daarmee ook de PAS waarvoor in deze kabinetsperiode 120 miljoen is uitgetrokken, aldus De Bruin.

Ook naar de belangstelling van Brussel voor de PAS werd geïnformeerd. Die is groot, zo kon de Bruin de vragenstellers verzekeren: 'Er wordt daar geredeneerd: als het in Nederland lukt, dan moet het voor de minder dichtbevolkte landen in de EU geen probleem zijn'.