AERIUS van 13-15 oktober niet beschikbaar

donderdag, 8 oktober 2020

Op 15 oktober komt een nieuwe versie van AERIUS met geactualiseerde gegevens beschikbaar. AERIUS producten zijn voor de update van 13 tot 15 oktober gesloten. Vanaf donderdagmiddag 15 oktober is AERIUS weer te gebruiken.

AERIUS is het instrument waarmee neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden wordt berekend, gemonitord en geregistreerd. AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. AERIUS Calculator is de rekenmachine van AERIUS. Via AERIUS Register worden aanvragen voor het Stikstof Registratiesysteem ingeboekt en verwerkt. AERIUS Monitor geeft informatie over de huidige en verwachte stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden.

AERIUS Calculator

Met AERIUS Calculator kunnen overheden gevolgen van beleid en initiatiefnemers het effect van projecten op de stikstofdepositie berekenen. Toestemmingsaanvragen voor projecten moeten volgens jurisprudentie zoveel als redelijkerwijs mogelijk gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie. AERIUS wordt daarom ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke en ecologische inzichten in AERIUS Calculator te verwerken. AERIUS gebruikt daarbij informatie van kennisinstituten als RIVM, het PBL, TNO en de WUR en de natuurgegevens van de bevoegde gezagen.

Gevolgen vergunningverlening

Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met de nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag vóór 15 oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie. Ook als het bevoegd gezag een definitief besluit heeft genomen, is er altijd nog een periode totdat dit besluit onherroepelijk is. Een definitief besluit kan dan worden aangevochten. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de nieuwe versie. Heeft u vragen over vergunningverlening? Dan kunt u terecht bij uw bevoegd gezag of de Helpdesk van BIJ12.