AERIUS Monitor beschikbaar

donderdag, 10 september 2020

Sinds 10 september is AERIUS Monitor beschikbaar. Om een beeld te krijgen van de stikstofdepositie in relatie tot natuur, worden in Nederland diverse gegevens vastgesteld en gebruikt. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk en gedetailleerd inzicht in de stikstofgevoelige habitattypen, de hoeveelheid stikstofdepositie en de relatie tussen die twee in de Natura 2000-gebieden.

Gegevens in AERIUS Monitor

In AERIUS Monitor zijn depositiegegevens beschikbaar voor de huidige situatie en een prognose voor de toekomst (2030). De depositie- en natuurgegevens in AERIUS Monitor komen overeen met de gegevens in AERIUS Calculator 2019A. De depositie voor 2030 is gebaseerd op emissieprognoses. De gebruikte prognoses zijn uit 2016. Nieuwe inzichten zijn beschikbaar en worden verwerkt in de volgende versie van AERIUS Monitor.

Op het moment dat er nieuwe depositiegegevens en natuurgegevens zijn, wordt AERIUS Monitor ook geactualiseerd. Op 15 oktober is de release van de nieuwe versies van AERIUS Calculator en Register. Hierin zijn nieuwe depositiegegevens en natuurgegevens verwerkt. Het streven is om AERIUS Monitor dan ook te actualiseren met deze gegevens. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van AERIUS Monitor.

Nieuwe vormgeving

Vergeleken met de vorige versie van AERIUS Monitor, zijn diverse functionaliteiten aangepast en is er veel in de lay-out veranderd. Nieuw is dat in deze versie informatie wordt verteld als een verhaal, geschreven vanuit het perspectief van een Natura 2000-gebied of provincie. Een verhaal kan bestaan uit meerdere hoofdstukken, die ieder een stukje over het onderwerp vertellen. Binnen een verhaal is het mogelijk om door de hoofdstukken te navigeren, vergelijkbaar met door een boek bladeren.

In een korte en bondige handleiding en op de openingspagina zijn de belangrijkste zaken toegelicht om aan de slag te gaan met AERIUS Monitor.

Meer informatie