AERIUS Monitor 2020 (update 2020.1) beschikbaar

dinsdag, 13 juli 2021
Habitatkartering

Vanaf 13 juli is AERIUS Monitor 2020 (update 2020.1) beschikbaar. In deze nieuwe versie is te zien welk percentage van de stikstofgevoelige habitats in de Nederlandse Natura 2000-gebieden naar verwachting niet-overbelast zal zijn in 2030. Dit percentage wordt de omgevingswaarde genoemd en is vastgelegd in de aangepaste Wet natuurbescherming.

De stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitat moet lager zijn dan de kritische depositiewaarde (KDW) voor dat habitat. Alleen dan telt het mee als ‘niet-overbelast’. AERIUS Monitor laat het in 2030 verwachte doelbereik zien voor heel Nederland en per Natura 2000-gebied. De hiervoor gebruikte rekenmethode wordt gelijktijdig gepubliceerd op de AERIUS-website.

AERIUS Monitor

Het RIVM wil met AERIUS Monitor de beschikbare gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden op een bruikbare en toegankelijke manier beschikbaar stellen voor beleidsmakers. De depositie- en natuurgegevens in deze AERIUS Monitor release komen overeen met de gegevens in AERIUS Calculator 2020. Bij de jaarlijkse actualisatie van het AERIUS instrumentarium komen er nieuwe gegevens beschikbaar. Vanaf AERIUS Monitor 2021 is de prognose van het monitoringsresultaat voor 2025 opgenomen. De prognose voor 2035 is naar verwachting vanaf AERIUS Monitor 2022 te bekijken.

Meer informatie