AERIUS II Pilots

donderdag, 3 mei 2012

De pilot vergunningverlening van 15 mei is verschoven naar 22 mei omdat een aantal deelnemers op 15 mei is verhinderd.

De pilot Proeftuin Natura 2000 Overijssel zal wel op 15 mei plaatsvinden en op 16 mei zal de tweede ronde voor de pilots A74 en Havenbedrijf plaatsvinden. In de tweede ronde van de pilots half mei worden de functionele schetsen met de pilot-groepen besproken, concreter gemaakt en aangevuld. Voor zover mogelijk wordt de eerste stap naar het afbakenen van het functionele kader van AERIUS II gemaakt.

Besloten is om de pilot Steenwijkerland op te heffen. Met de pilot Steenwijkerland waren twee doelen beoogd: Enerzijds vanuit de casus Steenwijkerland te leren hoe AERIUS ingezet kan worden bij bestemmingsplannen en anderzijds hoe de interbestuurlijke samenwerking rondom de verdeling van ontwikkelingsruimte vorm gegeven kan worden. Tijdens de eerste bijeenkomst is gebleken dat deze twee zaken moeilijk te combineren zijn. Beide punten zullen nu apart worden opgepakt. Het onderwerp ontwikkelingsruimte wordt ingelijfd bij de pilot vergunningverlening. De rekenvragen van de gemeente Steenwijkerland zullen worden beantwoord met behulp van de superusers.

De derde pilot ronde vindt begin september plaats. In oktober zal het functioneel ontwerp naar aanleiding van de pilots klaar zijn.