AERIUS en het Omgevingsloket online zoeken afstemming

woensdag, 22 april 2015

Via het Omgevingsloket online kunnen initiatiefnemers checken of een voorgenomen activiteit vergunningplichtig is en een omgevingsvergunning aanvragen bij hun gemeente. Daarbij kan het ook gaan om activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van stikstof. AERIUS en het Omgevingsloket verkennen momenteel op welke punten samenwerking tussen beide applicaties gewenst is.

Het Omgevingsloket online (OLO) is eigendom van het ministerie van IenM en wordt ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Medio 2016 staat een nieuwe release gepland. Op 17 maart vond een eerste oriënterend gesprek plaats over afstemming tussen het Omgevingsloket en AERIUS.

Als eerste belangrijke opgave benoemden de partijen een doorverwijzing naar AERIUS vanuit het Omgevingsloket. Dit is aan de orde als uit de vergunningcheck in het Omgevingsloket blijkt dat een activiteit mogelijk Nb-wet-plichtig is. Een tweede punt betreft de daadwerkelijke vergunningaanvraag. Voor het verkrijgen van ontwikkelingsruimte onder de PAS geldt het principe ‘wie het eerst komt, eerst maalt’. Oók als de vergunningaanvraag via het Omgevingsloket verloopt. Die aanvragen moeten dus direct nadat zij ontvankelijk verklaard zijn, aansluiten in de provinciale wachtrij voor ontwikkelingsruimte.

Afstemming tussen AERIUS en het Omgevingsloket wordt ook door vergunningverleners bepleit. Ger Leeuwerke van Omgevingsdienst Brabant Noord en lid van de AERIUS werkgroep Register: ‘Een koppeling tussen AERIUS en het Omgevingsloket is belangrijk omdat informatie over het stikstofaspect dan integraal opgenomen kan worden in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarnaast is het wenselijk dat de aanvraag via een koppeling automatisch in AERIUS Register gezet wordt. Dit scheelt heel wat administratieve handelingen, geeft een goed overzicht van de af te handelen aanvragen in Register én het beperkt fouten.’

Samenwerking rond gegevensvoorziening

Ook op het vlak van informatievoorziening liggen er belangrijke gezamenlijke kansen voor AERIUS en het Omgevingsloket. De informatie van het OLO wordt gebruikt voor diverse nationale omgevingsrapportages. Ook voor het RIVM is dit interessant: bijvoorbeeld voor het elektronisch Milieujaarverslag of voor het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit zouden partijen van het Omgevingsloket gebruik kunnen maken. Door deze datastromen verder te integreren, zou de consistentie tussen de rapportages verbeterd kunnen worden. Een andere kans voor de gegevensvoorziening is het benutten van informatie uit het Omgevingsloket voor AERIUS Scenario. De partijen gaan binnenkort opnieuw in overleg om te bezien hoe zij verder willen met de behoeften en wensen voor samenwerking die zijn benoemd.