AERIUS Aankoop Calculator verfijnd

dinsdag, 16 februari 2021

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 5 november 2020 AERIUS Aankoop Calculator beschikbaar gesteld. De Aankoop Calculator is door het RIVM ontwikkeld ter ondersteuning van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Het ministerie heeft in overleg met de provincies een verduidelijking aangebracht in welke invoergegevens van belang zijn bij de uitvoering.

De verduidelijking heeft betrekking op invoergegevens die door agrariërs moeten worden aangeleverd. Het gaat hierbij om een aanpassing in de het aantal dieren die opgegeven worden. De berekening die door de Aankoop Calculator zelf wordt gemaakt is niet aangepast. Alleen een gewijzigde invoer kan dus leiden tot een ander rekenresultaat.

Toepassing Aankoopcalculator

De Aankoopcalculator is door het RIVM is ontwikkeld ter ondersteuning van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Met de regeling kunnen provincies ‘piekbelasters’ opkopen: bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in de buurt. Het is daarom niet mogelijk om met de Aankoop Calculator een berekening te maken voor een vergunningsaanvraag. AERIUS Aankoop Calculator is specifiek beschikbaar gesteld voor uitvoering van de regeling. Daarom is er een capaciteit voorzien van maximaal 50 gebruikers tegelijkertijd.

Gebruikers die eerder de Aankoop Calculator hebben gebruikt, dienen bij een nieuwe release CTRL+SHIFT+F5 te gebruiken om er zeker van te zijn de nieuwe versie te downloaden en te gebruiken.

Meer informatie