AERIUS 1.x in relatie tot de PAS

dinsdag, 27 maart 2012

AERIUS 1.x is de internet applicatie dat als ruimtelijk reken- en analyse instrument wordt ingezet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het is een instrument voor de uitwerking van een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Ook is het een rekeninstrument ter ondersteuning van het vergunningsproces in het kader van Natura 2000.

Met behulp van AERIUS 1.x wordt op gebiedsniveau, per Natura 2000-gebied, een stikstofanalyse uitgevoerd. Met de stikstofanalyse wordt de stikstofproblematiek in de Natura 2000-gebieden gekwantificeerd. Dit zodat met alle relevante elementen kan worden onderbouwd dat de stikstofproblematiek hanteerbaar gemaakt kan worden, de achteruitgang van habitattypen kan worden uitgesloten en er voldoende ruimte blijft bestaan voor economische ontwikkelingen. Met AERIUS 1.x wordt geanalyseerd of aanvullende gebiedsgerichte maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie verder terug te dringen. Wanneer dit het geval is, kunnen deze in AERIUS 1.x worden uitgewerkt in de vorm van een scenario en kan het effect van maatregelen worden doorgerekend.

AERIUS 1.x start de verschillende berekeningen van stikstofdepositie vanuit een aantal bronbestanden. Een centrale database bevat een grote verzameling aan geografische data, data over het Natura 2000 gebied (habitattypen) en emissiedata voor de sectoren industrie, landbouw en wegverkeer. AERIUS 1.x werkt met de meest actuele bronbestanden. De berekeningen worden uitgevoerd met de rekenkern van AERIUS, die gebaseerd is op het OPS rekenmodel van het RIVM (OPS staat voor Operationeel Prioritair Stoffenmodel en is ontwikkeld door het RIVM voor het simuleren van atmosferische processen van emissie, dispersie, transport tot depositie). De berekende stikstofdepositie wordt weergegeven op een kaartbeeld.Voor een verdere toelichting op de gebruikte bronnen en de aannames in het rekenmodel is het AERIUS handboek beschikbaar, zie onderstaande link: http://pas.natura2000.nl/pages/documenten_aerius.aspx