Advies milieueffectrapportage PAS

vrijdag, 14 juni 2013

Voorafgaand aan het vaststellen van de PAS moet men milieugevolgen van de PAS onderzoeken met een milieueffectrapportage. Begin juni heeft de Commissie voor de m.e.r. daarom advies uitgebracht over de gewenste inhoud (reikwijdte en detailniveau) van een dergelijke milieueffectrapportage.

De milieueffectrapportage moet nut en noodzaak van de PAS onderbouwen en informatie geven over de invulling van de sturingsfilosofie. Naast effecten van stikstofdepositie moet men ook kijken naar andere milieueffecten die de biodiversiteit van Natura 2000-gebieden beïnvloeden. Zij adviseert de alternatieven voor de invulling van de PAS niet alleen te vergelijken op basis van stikstofdepositie en waterkwaliteit, maar ook aandacht te besteden aan effecten op andere natuurgebieden, gezondheid, landschap en energie.

De Commissie adviseert in de milieueffectrapportage twee vragen te beantwoorden. Ten eerste welke ontwikkelingen te verwachten zijn zonder een PAS, zowel op economisch als milieuvlak. Ten tweede zou men moeten onderzoeken welke principes sturing geven aan duurzame economische ontwikkelingen.

Linken: