Actualisatie AERIUS 22 november 2022

donderdag, 6 oktober 2022

Het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden dit jaar op 22 november door het RIVM geactualiseerd van versie 2021 naar versie 2022.

AERIUS Calculator wordt gebruikt om de stikstofneerslag te berekenen en dient als hulpmiddel voor vergunningverlening. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk informatie over de stikstofdepositie, de natuur en de relatie daartussen.

Gebruik meest actuele gegevens

Elk jaar vindt een actualisatie plaats van AERIUS om ervoor te zorgen dat bij onder meer  vergunningverlening en monitoring uit wordt gegaan van actuele gegevens over emissies en depositie. Ook worden dan nieuwe inzichten in modelberekeningen verwerkt.

Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Deze data komt behalve van het RIVM van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR) hierin meegenomen. De natuurgegevens worden beschikbaar gesteld door de ministeries en provincies.

Met de jaarlijkse actualisatie wordt een actueel beeld verkregen van de totale stikstofdepositie op de natuurgebieden. Door de actualisatie kunnen er lokaal verschillen in stikstofdepositie te zien zijn ten opzichte van de eerdere berekeningen met de vorige versie van AERIUS.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Om de actualisatie mogelijk te maken, is AERIUS Calculator op de dag van actualisatie tijdelijk niet beschikbaar. Na de actualisatie zal voor initiatiefnemers de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2022 (de versie na actualisatie) mogelijk anders zijn dan bij doorrekenen met AERIUS Calculator 2021. Vanaf 22 november wordt AERIUS Calculator versie 2022 in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening. Voor deze regelingswijziging loopt op dit moment de internetconsultatie.

Bij lopende procedures zal door deze wijziging een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. Deze nieuwe berekening geeft mogelijk andere resultaten. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de actualisatie van AERIUS een definitief besluit kunnen ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten.