Logo print version
Puntlocatie > Gebiedsinformatie
Stap: 

Basisgegevens

 1. Het overzicht toont informatie over het natuurgebied waarin uw puntlocatie ligt:
  • Gebiedsnaam; naam van het natuurgebied.
  • Bevoegd gezag; instantie verantwoordelijk voor aanlevering informatie over gebied.
  • Oppervlak; oppervlakte conform het aanwijzingsbesluit.
  • Landschapstype; volgens Natura 2000-indeling.
  • Ecologisch oordeel; PAS categorie van 1a, 1b of 2 (zie Leeswijzer gebiedssamenvatting)
  • Richtlijnen; afkorting van geldende richtlijnen in het gebied - Habitatrichtlijn (HR), Vogelrichtlijn (VR) en/of Beschermd Natuurmonument (BN).
  • Status; aanmelding of aanwijzing van Natura 2000-gebied.
  • Gebiedsnummer; nummer van het Natura 2000-gebied.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.