Logo print version
Depositieberekening > Effect op buitenlandse gebieden
Stap: 

Effect op buitenlandse gebieden

Met de optie "bereken eigen rekenpunten" kan ook de depositie op buitenlandse gebieden worden bepaald.  Hiervoor dient u wel rekenpunten in het buitenland in te voeren. Voor activiteiten in Nederland met effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland en België worden dezelfde toetsingskaders gehanteerd als in Duitsland en België zelf. 

Indien een activiteit gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied dat buiten Nederland is gelegen dan besluit de provincie waarin de activiteit plaatsvindt op de aanvraag. Als de toename van de depositie in Duitsland en Vlaanderen hoger is dan de daar gehanteerde grenswaarde dan dient het Nederlandse bevoegd gezag in overleg met het bevoegd gezag in het buitenland te bepalen of en onder welke voorwaarden toestemming kan worden verleend. De aanvraag zal dan in ieder geval een aanvullende passende beoordeling moeten omvatten.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

effecten_op_gebieden_buitenland