Logo print version
Resultaten van de toetsing

Resultaten van de toetsing

Na toetsing volgen de resultaten per Natura 2000-gebied. Het tabblad Toetsing kijkt in principe naar alle OR-relevante hexagonen in het hele gebied. Door het schuifje (B) om te zetten kan er echter ook voor worden gekozen om resultaten te krijgen op alleen de hexagonen met een (dreigende) overbelasting.

Getoond wordt wat de Beschikbare (B), Aangevraagde (A) en Resterende (R) ontwikkelingsruimte is voor het gebied.

De resultaten worden inzichtelijk gemaakt op de volgende manieren (allen per gebied):

  • Beschikbare ruimte is de cumulatieve ruimte die op dat moment nog beschikbaar is in het gehele gebied, als rekening wordt gehouden met alle op dat moment al afgeboekte ruimte. Omdat het een cumulatief getal is, gaat het om mol/jaar. Ruimte die nodig is voor aanvragen die nog in behandeling zijn, worden niet meegenomen, ook niet als die aanvragen eerder aan de beurt zijn
  • De aangevraagde ruimte is de cumulatieve ruimte die nodig is voor de aanvraag, voor het gehele gebied opgeteld (eveneens in mol/jaar)
  • De resterende ruimte is de totale ruimte in het gebied als de Aangevraagde ruimte voor zover die past, wordt afgetrokken van de Beschikbare ruimte. Het deel van de Aangevraagde ruimte dat eventueel niet past, wordt weergegeven tussen haakjes. In het geval van een tekort wordt dit met een rood kruis weergegeven en wordt aangegeven op hoeveel hectares een tekort optreedt

De symbolen worden ook uitgelegd in het vak: “toelichting symbolen” (onderaan, A).

Voor een overzicht van de te nemen stappen aan de hand van het resultaat van de toetsing kunt u de handreiking vergunningverlening raadplegen. 

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.