Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Zeescheepvaart - bronkenmerken

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-07-2020

Beschrijving gegevensset

TNO bepaalt NOx, NO2, en NH3 emissiefactoren van voertuigen, vaartuigen en mobiele werktuigen, voor nationale modellen. Deze getallen geven de typische uitstoot van mobiele bronnen, en deze gegevens worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten. De gegevensset bevat de karakteristieken zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven.

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud en uitstoothoogte voor stilliggende en varende zeeschepen zijn overgenomen uit de publicatie Kentallen zeeschepen ten behoeve van emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUS (TNO.2013). De waarden voor de uitstoothoogte en de spreiding zijn aan elkaar gerelateerd. RIVM hanteert hierbij voor de scheepvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5 maal de uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie zeeschepen.

BronEigenaarSinds
Publicatie Emissiefactoren voor stikstofdepositieberekeningenTNO08 oktober 2020
TNO_getallen_voor_AERIUS_2020v8_zeevaart.xlsxTNO08 oktober 2020

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2n.v.tUnieke ID van de scheepscategorie
movement_typechar(4)n.v.tBewegingstype
gcn_sector_idint4n.v.tUnieke ID van de GCN-sector
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
heightfloat4meterUitstoothoogte
spreadfloat4meterspreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
366-4397
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Data
Versie