Views

Versie: 
15-04-2014

Wat is een view?
De views maken informatie uit de database en de resultaten van depositieberekeningen zichtbaar voor gebruikers.

Welke geografische functies onderscheidt AERIUS?
De verschillende views die in AERIUS worden toepast, zijn beschreven in een technisch rapport. De views zorgen bijvoorbeeld voor:

  • Weergeven van informatie over bijvoorbeeld het Natura 2000-2000 gebied, habitattype of de berekende depositie op een locatie die door de gebruiker is aangeklikt (‘informatieknop’)
  • Zichtbaar maken (met ‘markers’) van de locaties binnen een natuurgebied waar
  1. de berekende depositie het hoogst is
  2. de berekende depositie het hoogst is op alle locaties met overschrijding van de Kritische Depositiewaarde (KDW)
  3. de procentuele overschrijding van de KDW het hoogst is
  • Interpolatie van gegevens tussen jaren, wanneer voor de desbetreffende jaren geen gegevens beschikbaar zijn
  • Weergeven van de berekende depositie en projectbijdrage per Natura 2000-gebied in het pdf-exportbestand
  • Genereren van een lijst met gebiedsnamen (Natura 2000, provincies, gemeenten) waarbinnen gezocht kan worden en vergelijken van deze namen met wat de gebruiker in het zoekvak intypt.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
295-1432
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie
  • 15-04-2014