Uitplaatsing emissies

Versie: 
15-12-2015

De emissiegegevens die RIVM hanteert voor de GCN/GDN kaarten vormen de invoer voor de berekening van de depositiebijdrage en groeibehoefte van niet-verfijnde sectoren.

De ruimtelijke verdeling van deze emissiegegevens (in vlakken van 1 bij 1 of van 5 bij 5 km) houdt geen rekening met de ligging van natuurgebieden. Hierdoor kan het voorkomen dat in de RIVM bronbestanden sprake is van emissies in Natura2000 gebieden (zie figuur 1). Voor bepaalde sectoren (zoals industrie) is het niet aannemelijk dat deze emissies daadwerkelijk plaatsvinden in de natuurgebieden zelf. In dat geval zijn de emissies ‘uitgeplaatst’ en zijn de emissies direct rondom het natuurgebied ruimtelijk verfijnd (zie figuur 2). De uitgeplaatste emissies zijn zodanig herverdeeld over Nederland dat de landelijke emissie gelijk blijft. De emissies worden verdeeld over Nederland naar rato van de verdeling van de GCN emissies voor de desbetreffende stof en sector.

Figuur 1

Figuur 2

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
630-2656
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 15-12-2015