Toepassing afstandsgrenswaarde

Versie: 
19-06-2018

In het kort

In Calculator en Connect kan de gebruiker kiezen voor de extra rekenoptie ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’. Deze rekenoptie mag in het kader van toestemmingsverlening binnen het PAS alleen gebruikt worden bij Prioritaire Projecten ten aanzien van hoofdwegen en hoofdvaarwegen. Specifiek voor deze projecten volgt uit het Besluit natuurbescherming dat de depositiebijdrage alleen beoordeeld dient te worden binnen een vastgestelde afstand vanaf het project [1] (3 km bij prioritaire projecten ten aanzien van hoofdwegen en 5 km bij prioritaire projecten ten aanzien van hoofdvaarwegen). De rekenoptie ‘afstandsgrenswaarde’ in Calculator/Connect zorgt ervoor dat alleen gerekend wordt op relevante hexagonen binnen de betreffende afstandsgrenswaarde van de bronnen en mag dus ook alleen gebruikt worden voor projecten waarvoor de afstandsgrenswaarde van toepassing is.


[1] Inclusief de (vaar)wegen waarop ten gevolge van het project of de andere handeling sprake is van een relevante toename aan verkeer.

Hoe wordt de afstandsgrenswaarde toegepast bij Prioritaire Projecten ten aanzien van hoofdwegen?

De afstandsgrenswaarde voor Prioritaire Projecten van het Rijk ten aanzien van hoofdwegen is 3 km. Als binnen de rekenoptie ‘afstandsgrenswaarde’ gekozen wordt voor ‘project HWN’, dan wordt alléén de depositie bepaald op relevante hexagonen in N2000-gebieden waarvan het middelpunt zich bevindt binnen een afstand van 3 kilometer ten opzichte van tenminste één van de ingevoerde bronnen binnen het project. Op hexagonen op grotere afstand wordt geen depositie berekend. Dit is in lijn met de huidige rekenwijze voor SRM2 in AERIUS (berekeningen wegverkeer), waarbij altijd alleen maar gerekend wordt op hexagonen tot 3 km van de weg (de vaste rekenafstand binnen SRM2 in AERIUS). Het verschil is dat via deze rekenoptie, voor alle bronnen gerekend wordt op relevante hexagonen tot 3 km, niet alleen voor de SRM2 bronnen. Oftewel, als er bijvoorbeeld mobiele werktuigen worden toegevoegd aan het project, wordt ook van deze bronnen de bijdrage alleen berekend op relevante hexagonen binnen 3 km van de bron.

Bij het bepalen van de omvang van de depositiebijdrage op de hexagonen binnen de afstandsgrenswaarde, worden de standaard rekenregels toegepast. Dat betekent dat de depositiebijdrage van het wegverkeer op een specifiek hexagoon wordt bepaald door alle wegverkeer-emissies tot een afstand van 5 km van het betreffende hexagoon mee te nemen (rekenregels SRM2). De wegemissies worden daarbij per wegtype apart doorgerekend. Voor overige bronnen geldt dat alle ingevoerde emissies worden meegenomen om te bepalen wat de depositie is op het betreffende hexagoon.

Hoe wordt de afstandsgrenswaarde toegepast bij Prioritaire Projecten ten aanzien van het hoofdvaarwegen?

De afstandsgrenswaarde voor Prioritaire Projecten ten aanzien van hoofdvaarwegen is 5 km. Als binnen de rekenoptie ‘afstandsgrenswaarde’ gekozen wordt voor ‘project HVWN’, dan wordt de depositiebijdrage alléén bepaald op de relevante hexagonen in N2000-gebieden waarvan het middelpunt zich bevindt binnen een afstand van 5 kilometer ten opzichte van tenminste één van de ingevoerde bronnen binnen het project. Hexagonen op grotere afstand worden niet meegenomen.

Bij het bepalen van de omvang van de depositiebijdrage op de hexagonen binnen de afstandsgrenswaarde, worden de standaard rekenregels toegepast. Voor bronnen die worden doorgerekend met OPS, geldt dat alle ingevoerde emissies worden meegenomen om te bepalen wat de depositie is op het betreffende hexagoon.

ez.084.d_afstandsgrenswaarde_9_op_a0-affiche.pdf

Rekenen met afstandsgrenswaarde in AERIUS

 

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
689-3912
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie