Factsheets

33 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Toepassing afstandsgrenswaarde Calculator 19-06-2018
AERIUS Register in het kort Register 01-09-2017
'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt': toelichting op de wachtrij Register 01-09-2017
Stroomschema Register voor aanvragen Segment 2 Register 01-09-2017
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Register 01-09-2017
PAS gebieden

Niet alle Natura2000 gebieden zijn relevant voor de PAS. Alleen gebieden waar in een gebiedsanalyse is vastgesteld dat er een daadwerkelijk...

Calculator, Monitor, Register, Scenario 01-09-2017
Overgang van Monitor naar Register Monitor, Register 01-09-2017
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Monitor 01-09-2017
Schaalfactoren groei

Bij het bepalen van de depositiebijdrage en groeibehoefte van (deel)sectoren in 2014, 2015, 2020 en 2030 vindt per sector en stof (NH3 ...

Monitor 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Monitor 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de...

Calculator, Monitor 17-03-2017
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator 17-03-2017
Emissiegegevens Emissieregistratie

Deze gegevens geven voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt in het project Emissieregistratie een overzicht van de totale...

Monitor 17-03-2017
Emissiegegevens sectoren basisjaar GCN/GDN

Deze gegevens geven voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de...

Monitor 17-03-2017
Berekening warmte-inhoud Calculator 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage tijdelijke projecten Calculator 17-03-2017
Bepalen depositie bijtelling Monitor 07-11-2016
Bepalen depositie en groeibehoefte niet-verfijnde sectoren Monitor 07-11-2016
Bepalen depositiebijdrage buitenland Monitor 07-11-2016
Ruimtelijke verdeling groei-emissies: de ‘waterbedmethode’ Monitor 07-11-2016
Uitplaatsing emissies Monitor 15-12-2015
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt (Monitor 2015) Monitor 15-12-2015
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt (Calculator 2015) Calculator 15-12-2015
Toepassing afstandsgrenswaarde wegen en vaarwegen Calculator 15-12-2015
Bepalen depositiebijdrage door ammoniakemissies uit zee Monitor 15-12-2015
Gebruik schaalfactoren Monitor 15-12-2015
Toepassing afstandsgrenswaarde hoofdwegen en hoofdvaarwegen Calculator 01-07-2015
Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt Calculator, Monitor 01-07-2015
Ruimtelijke verdeling bijtellingemissies: uitplaatsing Monitor 10-01-2015
Plaatsen

De gegevensset plaatsen bevat de plaatsen in Nederland.

Calculator 30-11-2014
Gemeenten

De gegevensset gemeenten bevat de gemeentegrenzen.

Calculator 10-06-2014
Kilometergrid

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (GCN & GDN) in het kader van natuur- en...

Calculator 04-06-2014