Selecteren rekenvoorkeur Calculator

Versie: 
17-03-2017

In het kort
Een gebruiker kan een rekenvoorkeur opgeven in AERIUS Calculator. De rekenvoorkeur bepaalt voor welke rekenpunten Calculator de depositiebijdrage van de ingevoerde bronnen berekent.

Welke rekenvoorkeuren onderscheidt Calculator?
De gebruiker kan kiezen uit één van de twee de volgende basisopties:

  • Bereken voor Wnb vergunning
  • Bereken eigen rekenpunten


Daarnaast zijn er twee aanvullende opties die aangevinkt kunnen worden:

  • Afstandsgrenswaarde
  • Project betreft een tijdelijk project

 

Bereken voor Wnb vergunning
Deze optie moet gekozen worden als de berekening wordt uitgevoerd ten behoeve van een vergunningaanvraag of melding in het kader van de PAS. Kiest een gebruiker voor deze optie, dan berekent Calculator de depositiebijdrage op de  relevante hexagonen in Natura 2000 gebieden die zijn opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De rekenpunten liggen in het midden van deze hexagonen. Bij het berekenen van de depositiebijdrage geldt geen afstandsgrenswaarde, met uitzondering van de berekeningen voor wegverkeer. Berekeningen voor wegverkeer worden uitgevoerd met Standaardrekenmethode 2 (SRM2). Deze rekenmethode rekent alleen op relevante hexagonen binnen een afstand van 3 km van de weg de depositiebijdrage uit; hexagonen die verder weg van een weg liggen worden niet beschouwd. Bij het bepalen van de depositiebijdrage door wegverkeer op een specifiek hexagoon (altijd binnen 3 km van een weg), neemt SRM2 alle wegemissies mee tot een maximale afstand van 5 km van het betreffende rekenpunt. Emissies verder weg worden niet meegenomen in de berekening. Voor bronnen anders dan wegverkeer wordt gerekend met het OPS model. Dit model kent geen begrenzing van de rekenafstand.
Indien een gebruiker geen voorkeur opgeeft dan rekent Calculator standaard conform deze optie.

Bereken eigen rekenpunten
Kiest een gebruiker voor deze optie, dan berekent Calculator de depositiebijdrage op rekenpunten die de gebruiker zelf heeft gedefinieerd. Hiertoe voert de gebruiker de x y rijksdriehoek coördinaten in van deze rekenpunten. De gebruiker kan er ook voor kiezen om automatisch rekenpunten te plaatsen.

Afstandsgrenswaarde
Vinkt een gebruiker de extra optie “Afstandsgrenswaarde” aan, dan moet daarbinnen worden gekozen uit de opties “Prioritair project Hoofdvaarwegennet” en “Prioritair project Hoofdwegennet”. Het gevolg van deze keuze is dat de depositiebijdrage alleen nog wordt berekend op relevante hexagonen die tevens binnen een vastgestelde afstandsgrenswaarde liggen van de bronnen. De afstandsgrenswaarde die daarbij wordt aangehouden is 3 km bij “Prioritair project Hoofdwegennet” en 5 km bij “Prioritair project Hoofdvaarwegennet”. Deze afstandsgrenswaarden zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en gelden specifiek en uitsluitend voor (alle bronnen binnen) Prioritaire Projecten van het Rijk op het hoofdwegennet (HWN) en op het hoofdvaarwegennet (HVWN). Deze rekenoptie mag in het kader van vergunningverlening binnen de PAS dan ook alleen gebruikt worden bij deze specifieke Prioritaire Projecten van het Rijk. Zie ook Toepassing afstandsgrenswaarde.

Project betreft een tijdelijk project
Vinkt een gebruiker de optie ‘Project betreft een tijdelijk project’ aan, dan wordt de totale stikstofdepositie die dat project of die handeling gedurende de volledige looptijd veroorzaakt, gedeeld door 6. In de Regeling PAS is vastgelegd dat op deze wijze de ontwikkelingsruimte moet worden berekend die het bevoegd gezag toedeelt in een toestemmingsbesluit voor een tijdelijk project (of tijdelijke handeling). Deze optie hoort dan ook alleen aangevinkt te worden bij projecten die tijdelijk in hun aard zijn en waarvoor ook toestemming wordt verleend voor een duur van ten hoogste vijf kalenderjaren. Om de totale stikstofdepositie voor de volledige looptijd van het project te kunnen bepalen, moet de gebruiker ook de duur van het project invullen. De details van de berekening worden hier verder toegelicht.

Factsheet

Factsheet
608-3770
Voor
  • Calculator
Type
Overig
Versie