Ruimtelijke plannen - emissiefactoren

Versie: 
05-07-2018

Kenmerken

Thema
Plannen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
05-07-2018

Beschrijving gegevensset

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen en structuurvisies. AERIUS berekent voor verschillende categorieën plannen de emissies op basis van een indicator voor de omvang van het plan (emissiefactoren ruimtelijke plannen), zoals het aantal woningen of het vloeroppervlak van kantoren. AERIUS gaat daarbij uit van standaard emissiefactoren per indicator die zijn afgeleid van gegevens uit de Emissieregistratie.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren plannen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de onderstaande bron. Bij de gegevens voor industrie wordt onderscheid gemaakt tussen een 'onbestreden' emissiefactor (EF) voor NOx en een 'bestreden' emissiefactor. De onbestreden emissiefactor geldt voor een proces waarbij geen aanvullende maatregelen zijn getroffen om de emissie van NOx te verlagen, en de bestreden emissiefactor geldt als er wel maatregelen zijn getroffen. AERIUS rekent voor ruimtelijke plannen standaard met de bestreden emissiefactor. Voor Calculator en Connect zijn op 20 april 2016 de NH3 kentallen voor ruimtelijke plannen geactualiseerd (zie ‘Ammoniakemissie consumenten in relatie tot woningbouw, Door: Werkgroep ammoniak en woningbouw, 29 november 2016 ) en zijn de door de te gebruiken emissiecijfers op nul gezet. Voor MONITOR geldt dat de emissies voor woningen al in de achtergrond zijn meegenomen met (sinds 2016) een emissiefactor van 0,47 kg/jaar.

BronEigenaarSinds
emissiewaarden_aerius_def_versie_05_juli_2018.xlsx

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder aangeleverd aan AERIUS.
  • HarmonisatieDe data is geharmoniseerd naar een formaat zodat automatische verwerking mogelijk is.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDoor AERIUS is een selectie gemaakt uit de aangeleverde data. Per categorie is daarbij uitgegaan van de worst case waarde voor de emissiefactor. De geselecteerde data wordt getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel plan_category_emission_factors getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen:

VeldTypeEenheidOmschrijving
plan_category_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke waarde voor RIVM categorie emissieregistratie
substance_idint2n.v.t
emission_factorfloat4Uitstoot van een stof per indicator planomvang

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
321-3367
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie
  • 05-07-2018