Relevante en OR-relevante hexagonen

Versie: 
01-09-2017

Binnen de set doorgerekende hexagonen in AERIUS Monitor (totale depositie) kan nader onderscheid worden gemaakt in:

  • Relevante hexagonen: hexagonen in Nederlandse Natura 2000 gebieden die vanwege de aanwezigheid van bepaalde stikstofgevoelige habitats of leefgebieden relevant zijn bevonden voor doorrekening in het kader van het PAS. De relevantie staat los van de vraag of ook sprake is van een overbelaste situatie. Verderop in deze factsheet wordt nader toegelicht wanneer een hexagoon relevant wordt bevonden.
  • OR-relevante hexagonen: het deel van de relevante hexagonen, waarop ook daadwerkelijk boekhouding/registratie van depositieruimte plaatsvindt in AERIUS Register. Dit zijn in principe alle relevante hexagonen die liggen in Natura 2000 gebieden die zijn aangewezen als PAS-gebieden. Incidenteel is het mogelijk dat een relevant hexagoon in een PAS-gebied op basis van een ecologische of beleidsmatige onderbouwing, in het kader van bijsturing van het PAS, toch uitgesloten wordt van boekhouding/registratie in Register. Zie ook Overgang van Monitor naar Register.

Relevante hexagonen

Bovenstaande figuur illustreert dit onderscheid in doorgerekende, relevante en OR-relevante hexagonen. Aan de hand van de figuur kan ook het verschil in hexagonen in Monitor, Calculator en Register worden toegelicht:

  • De totale depositie in Monitor wordt berekend op alle ‘doorgerekende hexagonen’ (de witte hexagonen in de bovenste rij van de figuur). Dit betreft alle hexagonen in Natura 2000 gebieden.
  • Bij berekeningen in Calculator voor de Wet natuurbescherming, worden voor de Nederlandse Natura 2000 gebieden alleen de relevante hexagonen meegenomen in de berekening (de witte hexagonen in de middelste rij van de figuur). Daarnaast wordt in Calculator óók op de buitenlandse gebieden gerekend.
  • In AERIUS Register wordt alleen gerekend en getoetst op de OR-relevante hexagonen (de witte hexagonen in de onderste rij van de figuur).  Binnen de set OR-relevante hexagonen in Register is weer onderscheid in hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting. Dit heeft te maken met de wijze waarop de boekhouding/registratie in Register plaatsvindt. Voor hexagonen waar geen sprake is van een (naderende) overbelasting, gelden andere regels. Zie Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting.

 

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
716-3852
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 01-09-2017