Factsheets

121 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Open Data - Hexagonengrid

Deze webservice bevat het hexagonengrid zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden...

Open data 08-08-2019
Open Data - Relevante habitatkartering

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora...

Open data 08-08-2019
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats

Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in...

Open data 08-08-2019
Open Data - Totale stikstofdepositie

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op...

Open data 08-08-2019
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Binnenvaart - bronkenmerken varend

De gegevensset met bronkenmerken van varende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

  • de warmteinhoud van de emissies (MW)
  • ...
Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Binnenvaart - emissiefactoren varend

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen geven waarden voor de gemiddelde uitstoot van NOX per afgelegde kilometer....

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Gemeenten

De gegevensset gemeenten bevat de gemeentegrenzen.

Calculator, Scenario 08-08-2019
Grootschalige deposities GDN

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige deposities in Nederland (GDN kaarten) in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn...

Calculator, Scenario 08-08-2019
Habitatkartering

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Habitattypen

De gegevensset habitattypen bevat alle natuurdoeltypen conform annex I van de habitatdirective inclusief de Nederlandse subspecificatie en...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Habitattypen - doelstellingen

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000-gebied en welke moeten...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Habitattypen - relaties

De gegevensset bevat de relatie tussen de habitattypen zoals aangenomen in de aanwijzingsbesluiten en eventuele varianten van de habitattypen die...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Hexagonen

De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Natura 2000 - deelgebieden

Deze gegevensset bevat de deelgebieden uit de werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-deelgebieden. Met deelgebieden wordt bedoeld de...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Natura 2000 - gebieden

Deze gegevensset bevat de geaggregeerde werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De werkbegrenzing bevat alle meest recente...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Natura 2000 - kenmerken

De gegevensset Natura 2000 - kenmerken bevat alle basis-informatie die in AERIUS wordt getoond over een Natura 2000-gebied. Het betreft informatie...

Calculator 08-08-2019
Plaatsen

De gegevensset plaatsen bevat de plaatsen in Nederland.

Calculator, Scenario 08-08-2019
Provincies

De gegevensset provincies bevat de provinciegrenzen.

Calculator, Scenario 08-08-2019
Soorten

De gegevensset soorten bevat alle soorten die mogelijk in Nederland voorkomen in het kader van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Soorten - doelstellingen

De gegevensset doelstelling soorten bevat de doelstellingen ten aanzien van soorten zoals is opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Soorten - relatie leefgebied

De gegevensset bevat de relatie tussen de aangewezen soorten en het natuurtype waar deze voorkomt (habitattypen en leefgebieden).

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - additionele technieken

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - diercategorieën

De gegevensset bevat de diercategorieën conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - emissiefactoren

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - huisvestingssystemen

De gegevensset bevat de huisvestingssystemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - reducerende systemen

De gegevensset bevat de reducerende systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Een voorbeeld van een reducerend systeem...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Stalsystemen - stalbeschrijvingen

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3)...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Wegverkeer - emissiefactoren standaard

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Zeescheepvaart - bronkenmerken

De gegevensset met bronkenmerken van zeeschepen omvat gegevens over:

  • warmte-inhoud van de emissies (MW)
  • de (gemiddelde)...
Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Zeescheepvaart - emissiefactoren

De gegevensset bevat de emissiefactoren NOX van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven. De...

Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
IMAER - Valideren van een GML IMAER 08-08-2019
Connect API of Calculator Calculator, Connect 08-08-2019
Calculator in het kort Calculator 08-08-2019
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Scenario, Connect 08-08-2019
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen: a. berekening emissies op basis van brandstofverbruik...

Calculator, Scenario, Connect 09-01-2019
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor...

Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect 01-09-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen

De gegevenset bevat de voer- en managementmaatregelen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De beschrijving van de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen

De reductiepercentages hebben betrekking op voer- en managementmaatregelen voor verschillende diercategorieën. De maatregelen en bijbehorende...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder

De voer- en managementmaatregelen dragen bij aan het verminderen van de emissie van de vloer en/of het verminderen van de emissie uit de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Ruimtelijke plannen - categorieën

Voor een ruimtelijk plan zijn niet altijd gedetailleerde gegevens beschikbaar over de emissiebronnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend

De gegevensset met bronkenmerken van stilliggende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

  • de warmte-inhoud van de emissies (MW)...
Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - categorieën

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende type binnenvaartschepen. De categorieën zijn overgenomen uit de rekenapplicatie Prelude die...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen

Uitgangspunt is dat de hoofdmotoren en hulpmotoren bij sluizen niet worden uitgeschakeld, maar min of meer stationair draaien. Dat leidt ter...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - vaarwegen

De vaarwegkenmerken geven de CEMT klasse en de namen aan van de vaarwegen die zijn opgenomen in het NWB vaarwegen. Met de CEMT klasse worden de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - categorieën

AERIUS maakt onderscheid tussen verschillende categorieën zeeschepen. De categorieën onderscheiden zich naar scheepstype en tonnageklasse. De...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen

AERIUS houdt rekening met de extra emissies NOX als gevolg van manoeuvreren. Hiertoe hanteert AERIUS een ophoogfactor van 1,8 voor de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen

AERIUS houdt rekening met de effecten van het passeren van een sluis op de emissies NOX. Hiertoe hanteert AERIUS voor de sluizen bij...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën euroklassen

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3)...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën standaard

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3)...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - snelheidsprofielen

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik

De terreinruwheid en het landgebruik bepalen de snelheid waarmee stoffen neerslaat (droge depositiesnelheid). De terreinruwheid beïnvloedt de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Oppervlaktebron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de...

Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren

AERIUS onderscheidt twee opties voor de berekening van de emissies door mobiele werktuigen:

  • berekening emissies op basis van...
Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Berekening warmte-inhoud Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
IMAER - Application Schema IMAER 02-03-2017
IMAER - Beschrijving Model IMAER 02-03-2017
IMAER - Domeintabellen IMAER 02-03-2017
IMAER - Rekenpunten IMAER 02-03-2017
IMAER - Metadata IMAER 02-03-2017
IMAER - Resultaten IMAER 02-03-2017
IMAER - Sector Landbouw IMAER 02-03-2017
IMAER - Generieke Emissiebronnen IMAER 02-03-2017
IMAER - Sector Mobiele Werktuigen IMAER 02-03-2017
IMAER - Sector Plannen IMAER 02-03-2017
IMAER - Sector Scheepvaart IMAER 02-03-2017
IMAER - Sector Verkeer en Vervoer IMAER 02-03-2017
IMAER - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart IMAER 02-03-2017
IMAER - in het kort IMAER 02-03-2017
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
IMAER - GML definities IMAER 18-03-2016
Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
IMAER - invoerverschillen t.o.v. Calculator Calculator, IMAER 15-12-2015
Bevoegd gezag

Zowel de Natura 2000-gebieden als de beschermde natuurmonumenten vallen onder verantwoordelijkheid van een of meerdere bevoegde gezagen. Indien er...

Calculator, Scenario, Connect 15-12-2015
Land en water

Deze gegevensset bevat de globale afbakening van het vasteland binnen het RD-toepassingsgebied. Deze gegevensset wordt gebruikt om rekenpunten die...

Calculator, Scenario 01-07-2015
IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS IMAER 01-07-2015
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie IMAER 01-07-2015
Luchtfoto

De gegevensset bevat de luchtfoto zoals gebruikt als achtergrond in de AERIUS-producten. AERIUS gebruikt direct de webservice van PDOK. Hierdoor...

Calculator, Scenario 16-06-2015
Kilometergrid

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (GCN & GDN) in het kader van natuur- en...

Calculator, Scenario 04-06-2014
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 15-04-2014
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 15-04-2014
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014
Importeren bestanden Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 15-04-2014
Toepassing ondergrens bij depositieberekening Calculator 15-04-2014