AERIUS Open Data 2021

Releasedatum: 13-01-2022

Index

Open data - in het kort

Versie: 
15-10-2020

AERIUS biedt een aantal AERIUS-dataproducten aan als Open Data conform geo-standaarden zoals vastgelegd in de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum en College Standaardisatie. De AERIUS Webservices worden momenteel aangeboden als een WFS (Web Feature Service).  Gebruikers kunnen met zo'n WFS  de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen dan wel de datasets in verschillende bestandsformaten downloaden en eventueel verder bewerken.

De volgende  open data sets als webservices beschikbaar. De bijhorende metadata en URL's  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister. Inhoudelijke beschrijving van de  Connect Webservices is terug te vinden in aparte Open Data factsheets. Zie hieronder bij gerelateerde facstheets.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
687-4415
Voor
  • Open data
Type
Handreiking
Versie
  • 15-10-2020

Open Data - Hexagonengrid

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat het hexagonengrid zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten. Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd.

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset betreft de hexagonen zoals vastgesteld voor de actualisatie van het AERIUS-instrumentarium.

BronEigenaarSinds
Bepalen hexagonenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

Hexagons

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
relevantbooleanWaarde of het hexagoon wel/niet relevant is
development_space_relevantbooleanWaarde of voor het hexagoon depositieruimte wel/niet van toepassing is
critical_depostionintegerMinimale kritische depositie
zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
708-4593
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie

Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de koppeltabel tussen het hexagonengrid en de relevante habitattypen. Voor elke hexagoon binnen een Natura 2000-gebied is in deze dataset vastgelegd welk stikstofgevoelige habitattypen van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is tot stand gekomen op basis van de volgende methodiek:

BronEigenaarSinds
Bepalen relevante hexagonenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

hexagons_to_relevant_habitats

VeldTypeOmschrijving
receptor_id integerintegerUniek nummer van het betreffende hexagoon
natura2000_area_idintegerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_area_nametextUnieke code van het Natura 2000-gebied
habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habitattype
habitat_type_nametextHabitatcode conform Nederlandse definitie
habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
critical_depositionintegerKritische depositiewaarde
surfacefloatIngetekend oppervlakte
coveragefloatPercentage dekking van het habitattype
zoom_levelintegerSchaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
709-4594
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie

Open Data - Relevante habitatkartering

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die van belang zijn voor de duurzame instandhouding van flora en fauna.

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is tot stand gekomen bij het bepalen van de relevante hexagonen. De methodiek wordt in de volgende factsheet beschreven:

BronEigenaarSinds
Bepalen relevante hexagonenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

relevant_habitats

VeldTypeOmschrijving
natura2000_area_id,integerUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_area_nametekstNaam van het Natura 2000-gebied
habitat_type_idintegerUnieke identificatie van het habitattype
habitat_type_nametextHabitatcode conform nederlandse definitie
habitat_type_descriptiontextOmschrijving van het habitattype
critical_depositionfloatKritische depositiewaarde (mol/hectare)
coveragefloatPercentage dekking van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
711-4592
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie

Open data - Terreinruwheid en landgebruik

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de terreinruwheid en landgebruik zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten. 

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset bevat de terreineigenschappen en landgebruik van de relevante hexagonen. De verantwoording is op de volgende factsheets terug te vinden.

BronEigenaarSinds
Terreinruwheid en landgebruikAERIUS17 maart 2017
Bepalen relevante hexagonenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

terrian_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idintegern.v.t.Unieke identificatie van de receptor
average_roughnessrealn.v.t.Gemiddelde ruwheidslengte
dominant_land_useland_use_classificationn.v.t.Dominante landgebruikstype
land_usesarrayn.v.t.Percentage voorkomen van de landgebruikstypen. De lijst is als volgt gevuld: {grasland;bouwland;vaste gewassen;naaldbos;loofbos;water;bebouwing;overige natuur;kale grond}

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
745-4595
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie

Open Data - Totale stikstofdepositie

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor nu gepasseerde en toekomstige jaren. De stikstofdepositie is berekend in AERIUS Monitor op basis van de best beschikbare emissiebronnen. Voor toekomstige jaren zijn ook de verwachte ontwikkelingen van de emissiebronnen meegenomen.

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

Deze gegevensset betreft de totale deposities zoals berekend met AERIUS Scenario. Voor meer info zie gerelateerde factsheet.

BronEigenaarSinds
Achtergronddepositie Natura 2000-gebiedenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

Totale stikstofdepositie

VeldTypeOmschrijving
receptor_idintegeruniek nummer van het betreffende (OR-relevante) hexagoon
yearintegerjaartal
total_depositionrealstikstofdepositie per hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
707-4596
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie

Open data - Vaarwegen

Versie: 
13-01-2022

Beschrijving gegevensset

Deze webservice bevat de vaarwegen zoals gebruikt in de verschillende AERIUS-producten voor de bepaling van de emissiefactoren van scheepvaart.

De bijhorende metadata en URL  zijn gepubliceerd via het Nationaal Georegister.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset betreft de vaarwegen zoals vastgesteld voor de actualisatie van het AERIUS-instrumentarium.

BronEigenaarSinds
Binnenvaart - vaarwegenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

waterway_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_waterway_idintegern.v.t.Unieke ID van de vaarweg
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Naam van de vaarwegklasse
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de vaarwegklasse
flowingboleann.v.t.Stroming van toepassing (ja/nee)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
746-4597
Voor
  • Open data
Type
Data
Versie