AERIUS Calculator 2021 Data

Releasedatum: 13-01-2022

Index

Wegverkeer - categorieën euroklassen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
Laatste update
29-11-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde opbouw van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst kan er ook voor gekozen worden om het wegverkeer in hoger detail in te voeren. Hierbij wordt naast de euroklasse ook de brandstofsoort en het gewicht van het voertuig gespecificeerd. Deze gegevensset is aangeleverd door TNO (in het kader van de taakgroep verkeer en vervoer en bevat de voertuig categorieën waaruit bij deze invoer methode gekozen kan worden.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebasseerd op de methoderapporten van de taakgroep verkeer en vervooer. De categorieën zijn te vinden in de spreadsheet van Klein et al. 2019, te vinden onder: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/documenten.aspx. De emissiefactoren zelf zullen in het voorjaar van 2022 gepubliceerd worden. Dan zal ook een link naar het betreffende document worden opgenomen

BronEigenaarSinds

Beschrijving proces

 • Inventarisatie
 • Harmonisatie
 • Validatie
 • Transformatie

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de categorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
375-4549
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Wegverkeer - categorieën standaard

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
15-03-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor het gemiddelde wagenpark op Nederlandse wegen. Deze emissiefactoren zijn afhankelijk van een aantal categorieën die gebaseerd zijn op het type weg en voertuig. Deze gegevensset bevat deze categorieën.

Verantwoording gegevensset

De categorieën behoren bij de emissiefactoren wegverkeer standaard. De zijn voor alle stoffen en jaren gelijk en ontleend aan onderstaande bron:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_category_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4nvtUnieke identificatie van de GCN-sector
road_typechar(4).PRIKEYnvtWegtype
vehicle_typechar(4)nvtVoertuigtype
nametext.PRIKEYnvtCategorie (combinatie wegtypen en voertuigtype)
descriptiontextnvtOmschrijving van de categorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
374-4550
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
Laatste update
29-11-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor het gemiddelde wagenpark op Nederlandse wegen. 
Indien gewenst kan er ook voor gekozen worden om het wegverkeer in hoger detail in te voeren. Hierbij wordt naast de euroklasse ook de brandstofsoort en het gewicht van het voertuig gespecificeerd.
De emissiefactoren zijn afhankelijk van het zichtjaar. Dit teneinde het effect van veroudering van personenauto's, Euro-5 en 6 benzine, op de NOx emissiefactor in beeld te brengen.  Ten gevolge van dit effect neemt de emissiefactor van deze categorieen toe richtin de toekomst. De emissiefactoren zijn aangeleverd door TNO (in het kader van de taakgroep verkeer en vervoer) voor jaren 2019, 2025 en 2030. Tussenliggende jaren zijn lineair geinterpoleerd. Voor de jaren 2031 t/m 2035 worden de emissiefactoren voo 2030 toegepast.

 

 

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebasseerd op de methoderapporten van de taakgroep verkeer en vervooer. De categorieën zijn te vinden in de spreadsheet van Klein et al. 2019, te vinden onder: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/documenten.aspx. De emissiefactoren zelf zullen in het voorjaar van 2022 gepubliceerd worden. Dan zal ook een link naar het betreffende document worden opgenomen

BronEigenaarSinds

Beschrijving proces

 • Inventarisatie
 • Harmonisatie
 • Validatie
 • Transformatie

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvt
road_typechar(4)nvt
substance_idint2nvt
emission_factorfloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
377-4552
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Wegverkeer - emissiefactoren standaard

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
29-11-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor het gemiddelde wagenpark op de Nederlandse wegen. Hierbij wordt rekening gehouden met het wegtype, de voertuigcategorie, snelheidstypering, mate van doorstroming en het zichtjaar.

Verantwoording gegevensset

In het geval van NOx e NO2 zijn de emissiefactoren tot en met zichtjaar 2030 gepubliceerd door de staatssecretaris van IenM. De publicatie van deze emissiefactoren door IenM volgt uit de bepalingen in artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In het geval van NH3 zijn de emissiefactoren tot en met 2030 aangeleverd door TNO en gepubliceerd door het RIVM. De emissiefactoren voor 2031 t/m 2035 zijn ook opgenomen in AERIUS. Hierbij is 2031 t/m 2034 lineair geïnterpoleerd tussen 2030 en 2035. De emissiefactoren voor de bussen zijn in 2031 t/m 2035 gelijk aan die in 2030. De 2035 emissiefactoren zijn gepubliceerd door TNO. De gegevens zijn ontleend aan onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2021
Emissiefactoren NH3 voor snelwegen en niet-snelwegenTNO16 maart 2021
Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021TNO29 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders geleverd en online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_category_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de weg-voertuig-categorie
road_speed_profile_idint4nvtUnieke identificatie van het snelheidsprofiel
substance_idint2nvtUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarop de emissiefactor betrekking heeft
emission_factorfloat8g/kmEmissiefactor
stagnated_emission_factorfloat8g/kmEmissiefactor voor stagnerend verkeer

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
376-4551
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Wegverkeer - snelheidsprofielen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
15-03-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Deze emissiefactoren zijn tevens afhankelijk van de snelheidstypering van de weg. Een snelheidstypering typeert hoe hard er mag worden gereden, of er wel/niet strikt gehandhaafd (snelwegen) wordt en de mate van doorstroming (binnen bebouwde kom).

Verantwoording gegevensset

De snelheidsprofielen zijn overgenomen uit de bestanden met emissiefactoren wegverkeer die door de staatssecretaris van IenW worden gepubliceerd. De gegevens zijn onttrokken uit onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders aangeleverd en online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

road_speed_profiles

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_speed_profile_idint4.PRIKEYUnieke identificatie van het profiel
road_typechar(4)Wegtype
speed_limit_enforcementchar(4)ja/nee
maximum_speedint4km/u
nametextomschrijving van het snelheidsprofiel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
378-4599
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
02-12-2021

Beschrijving gegevensset

De bronkenmerken van binnenvaart schepen bestaan uit warmte-inhoud, uitstoothoogte en verticale spreiding
Deze gegevensset is vastgesteld door TNO en bevat de bronkenmerken van stilliggende binnenvaartschepen. De bronkenmerken hebben betrekking op de generatoren die worden gebruikt voor de elektriciteitsopwekking aan boord tijdens het stilliggen. Deze bronkenmerken zijn afhankelijk van het type binnenvaartschip en de landingstoestand (leeg, geladen).
De uitstoothoogte en verticale spreiding zijn voor alle zichtjaren gelijk. Voor de warmte-inhoud wordt een over de jaren 2018 t/m 2030 gemiddelde waarde toegepast.

 

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud voor stilliggende binnenvaartschepen zijn ingeschat door TNO en ontleend aan onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar voor transformatie.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij wordt gerapporteerd of alle scheepstypen van bronkenmerken zijn voorzien.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
330-3334
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Binnenvaart - bronkenmerken varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
02-12-2021

Beschrijving gegevensset

De bronkenmerken van binnenvaart schepen bestaan uit warmte-inhoud, uitstoothoogte en verticale spreiding
Deze gegevensset is vastgesteld door TNO en bevat de bronkenmerken van varende binnenvaartschepen. 
De uitstoothoogte en verticale spreiding zijn voor alle zichtjaren gelijk. Voor de warmte-inhoud wordt een over de jaren 2018 t/m 2030 gemiddelde waarde toegepast.

 

Verantwoording gegevensset

De bronkenmerken voor binnenvaartschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYUnieke identificatie van de categorie
waterway_typechar(4)n.v.tType met waarde vaarwegtype
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
ship_directionchar(4)n.v.tType met waarde van de vaarrichting
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
331-4400
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Binnenvaart - categorieën

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de categoriën van binnenvaart schepen voor varen en stilliggen en is aangeleverd door TNO.
De emissiefactoren zelf zijn opgenomen in factsheet  "Binnenvaart - emissiefactoren"

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor binnenvaartschepen zijn gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.

Velden databasetabel

shipping_inland_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke code van de categorie
codetext.PRIKEYn.v.tCode van het scheepstype
nametext.PRIKEYn.v.t.Scheepstype
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van het scheepstype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
326-4404
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
21-12-2021

Beschrijving gegevensset

De emissies van binnenvaartschepen tijdens het stilliggen komen voornamelijk voort uit het gebruik van generatoren voor de elektriciteitsopwekking aan boord. Op basis van inschattingen van het brandstofverbruik en de emissiefactoren van generatoren, zijn de emissiefactoren NOX bepaald voor verschillende categorieën binnenvaartschepen. De emissiefactoren zijn uitgedrukt in grammen per uur (verblijftijd).

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren van generatoren op binnenvaartschepen betreffen een gegevens-set die is gebaseerd op onderzoek dat TNO. De getallen zijn overgenomen uit onderstaande bronnen. Voor zichtjaren 2031 t/m 2035 worden de emissiefactoren voor 2030 toegepast.

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij is alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

Shipping_inland_category_emission_factors_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2,PRIKEYUnieke identificatie van de categorie
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
substance_idint2n.v.t.ID van de stof
emission_factorfloat4g/uurEmissiefactor
yearyear_typejaarjaar

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
298-4579
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Binnenvaart - emissiefactoren varend

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor binnenvaart zijn in AERIUS onderverdeeld in varen en stilliggen. De scheepstypen die onderscheiden worden zijn getoond in factsheet "Binnenvaart - categorieën".
De getallen zijn door TNO bepaald voor NOx en als tabel opgenomen in de AERIUS database. Voor zichtjaren 2031 t/m  2035 worden de emissiefactoren voor 2030 toegepast.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren voor binnenvaartschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de category
waterway_typechar(4)n.v.t.Vaarwegtype
substance_idint2n.v.t.Unieke identificatie van de stof
ship_directionchar(4)n.v.t.Vaarrichting
laden_statechar(4)n.v.t.Beladingstoestand
emission_factorfloat4g/kmEmissiefactor
yearyear_typejaarJaar

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
323-4399
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Binnenvaart - ophoogfactor sluizen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
28-04-2020

Beschrijving gegevensset

Uitgangspunt is dat de hoofdmotoren en hulpmotoren bij sluizen niet worden uitgeschakeld, maar min of meer stationair draaien. Dat leidt ter hoogte van sluizen tot meer emissies per afgelegde kilometer. Om hiermee rekening te houden, hanteert AERIUS voor de routes ter hoogte van sluizen op het hoofdvaarwegennet een opslagfactor voor de emissiefactor NOX voor varende binnenvaartschepen. Deze opslagfactor geldt voor het gehele traject waarover oponthoud plaatsvindt vanwege de sluis. Op het traject van oponthoud vindt ook een correctie plaats van de warmte-output.

De gegevensset omvat per ‘gebied van oponthoud’ ophoogfactoren voor de emissiefactoren van varende binnenvaartschepen die op de volgende manier tot stand zijn gekomen.

 • Het gebied van oponthoud is tweemaal de lengte en breedte van de sluiskolk, waarbij het middelpunt van het ‘gebied van oponthoud’ samenvalt met het middelpunt van de sluiskolk. Argument om een groter gebied te hanteren dan de sluiskolk is dat de sluis ook effect heeft op de emissies bij naderen van en vertrek uit de sluis. Bij nadering van de sluis loopt het schip bijvoorbeeld uit met nagenoeg stationair draaiende motor. De keuze om het ‘gebied van oponthoud’ zo groot te maken als tweemaal de lengte en breedte van de sluiskolk, is gemaakt in overleg met TNO (expert judgement).
 • De kenmerken van de sluiskolken zijn door AERIUS afgeleid van ViN en TOP10NL. Daarbij zijn eerst op basis van ViN de sluizen op de relevante vaarwegen geselecteerd (vaarwegen met CEMT-klassen I t/m VI). Op basis van de gegevens in TOP10NL is vervolgens per sluis de lengte, breedte en oriëntatie van de sluiskolk bepaald. Voor de sluizen waarvoor geen gegevens zijn opgenomen in TOP10NL, zijn de kenmerken van de sluiskolk afgeleid uit ViN.
 • Per gebied van oponthoud is een ophoogfactor bepaald aan de hand van de methode die door TNO in 2011 is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat (TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011). In overleg met TNO en Rijkswaterstaat is daarbij een aantal defaultwaarden gekozen. De uitgangspunten en defaultwaarden voor de bepaling van de ophoogfactoren zijn beschreven in een notitie.

Naast een correctie op de emissies vindt bij sluizen ook een correctie plaats van de warmte-output. Voor de trajecten bij/door sluizen waar de ophoogfactor voor de emissies geldt, wordt uitgegaan van een warmte-output die overeenkomt met 15% van de warmte-output die op deze locatie geldt voor varende schepen. Deze correctiefactor voor de warmte-output bij sluizen is gekozen in overleg met TNO en gebaseerd op de aanname dat schepen bij sluizen 15% van hun vermogen inzetten (TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011).

Verantwoording gegevensset

De ophoogfactoren sluizen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
TOP10NLPDOK2014
Vaarweg netwerk Nederland (VNDS) - vaarweginformatie:bevaarbaarheidRijkswaterstaat06 juli 2020
Uitgangspunten en defaultwaarden ophoogfactoren sluizen in AERIUSAERIUS11 mei 2015
TNO. Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS. 2011Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat24 november 2011

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieOp basis van de gepubliceerde data worden de sluisgebieden en ophoogfactoren afgeleid. De afgeleide data wordt vervolgens geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

shipping_inland_locks

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_lock_idint4.PRIKEYn.v.t.
lock_factorfloat4n.v.t.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
325-4403
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Binnenvaart - vaarwegen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
02-12-2021

Beschrijving gegevensset

De vaarwegen met bevaarbaarheidsklasse zijn nodig voor het bepalen van de juiste emissiefactor op een traject voor binnenvaartschepen. De bevaarhaarheidsklasse bestaat uit CEMT-klassen vanaf klasse I maar ook uit de namen Lek, IJssel en Waal, omdat de emissiefactoren voor enkele waterwegen afhankelijk zijn van de vaarrichting in relatie tot de stroomrichting.

Verantwoording gegevensset

De vaarwegen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
NWB vaarwegen - VaarwegvakkenPDOK26 mei 2021
Vaarweg netwerk Nederland (VNDS) - vaarweginformatie:bevaarbaarheidRijkswaterstaat26 mei 2021
Koppeltabel vaarwegklasse-vaarwegnaam (BIVAS_CEMT_toekenning.xlsx)Rijkswaterstaat03 september 2020

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder als webservice (WFS) ter beschikking gesteld. Bij een update wordt de op dat moment beschikbare/gepubliceerde informatie gebruikt. De koppeltabel zoals in BIVAS wordt gebruikt is aangeleverd via mail.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar en hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe data is door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij de bevaarbaarheidsklasse uit de VNDS de basis is. Alle klassen vanaf CEMT I zijn meegenomen. De waterwegen waarvoor bij de emissiefactoren voor varende schepen onderscheid wordt gemaakt naar stroomrichting (Lek, Geldersche IJssel en Waal), zijn automatische geselecteerd op basis van de koppeltabel en de vaarwegnaam in het NWB-vaarwegen waarna deze zijn geïntegreerd in de vaarwegvakken uit de VNDS.

Velden databasetabel

shipping_inland_waterways

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_waterway_idint4.PRIKEYn.v.t.ID van de vaarweg
shipping_inland_waterway_typechar(4)n.v.t.Vaarwegtype
flowingbooln.v.t.Stroming (ja/nee)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
332-4557
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - bronkenmerken

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

De bronkenmerken van zeeschepen bestaan uit warmte-inhoud, uitstoothoogte en verticale spreiding
Deze gegevensset is vastgesteld door TNO en bevat de bronkenmerken van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven.
Voor zichtjaren 2031 t/m 2035 worden de bronkenmerken van 2030 toegepast

 

Verantwoording gegevensset

De getallen zijn ontleend aan onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren zeevaartTNO
Notitie emissiefactoren zeevaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2n.v.tUnieke ID van de scheepscategorie
movement_typechar(4)n.v.tBewegingstype
gcn_sector_idint4n.v.tUnieke ID van de GCN-sector
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
heightfloat4meterUitstoothoogte
spreadfloat4meterspreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
366-4555
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - categorieën

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de categoriën van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven en is aangeleverd door TNO.
De emissiefactoren zelf zijn opgenomen in factsheet  "Zeescheepvaart - emissiefactoren"

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor zeeschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren zeevaartTNO
Notitie emissiefactoren zeevaart

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van de scheepscategorie
codetext.PRIKEYnvtCode van de scheepscategorie
nametextnvtNaam van de scheepscategorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de scheepscategorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de scheepscategorie

Factsheet

Factsheet
367-4398
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Zeescheepvaart - emissiefactoren

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor zeescheepvaart zijn in AERIUS onderverdeeld in varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven.  De scheepstypen die onderscheiden worden zijn getoond in factsheet "Zeescheepvaart - categorieën".
De getallen zijn door TNO bepaald voor NOx en als tabel opgenomen in de AERIUS database. Voor zichtjaren 2031 t/m 2035 worden de emissiefactoren van 2030 toegepast

 

 

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren zeevaartTNO
Notitie emissiefactoren zeevaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe emissiefactoren en de categorieën waarin deze zijn ingedeeld zijn ontleend aan de volgende bron (publicatie volgt)
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van het scheepstype
substance_idint2nvtUnieke ID van de stof
movement_typechar(4)nvt
emission_factorfloat4kg/kilometer of kg/uurEmissiefactor

Factsheet

Factsheet
369-4554
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
02-04-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS houdt rekening met de extra emissies NOX als gevolg van manoeuvreren. Hiertoe hanteert AERIUS een ophoogfactor van 1,8 voor de emissiefactor NOX bij varen (binnengaats). Deze ophoogfactor geldt voor het deel van de vaarroute vanaf de ligplaats. De ophoogfactor geldt alleen voor scheepscategorieën met een tonnage vanaf 10.000 grosston. De lengte van het deel van de vaarroute waarvoor deze opslagfactor geldt, is afhankelijk van de tonnageklasse en varieert van 2,2 tot 7,7 km.

Verantwoording gegevensset

De manoeuvreer-eigenschappen voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
 • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_maneuver_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke ID van de scheepscategorie
maneuver_factorfloat4FactorOphoogfactor voor manoevreren
maneuver_lengthfloat4meterAfstand waarover wordt gemanoeuvreerd

Factsheet

Factsheet
368-2860
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie
 • 17-03-2017

Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
22-04-2014

Beschrijving gegevensset

AERIUS houdt rekening met de effecten van het passeren van een sluis op de emissies NOX. Hiertoe hanteert AERIUS voor de sluizen bij IJmuiden een ophoogfactor voor de emissiefactor NOX van varende zeeschepen (binnengaats). De ophoogfactor geldt voor een gebied rond deze sluizen. De ophoogfactor en het gebied zijn afgeleid van resultaten van onderzoek dat TNO in 2013 heeft uitgevoerd.

Verantwoording gegevensset

TNO heeft in 2013 onderzoek uitgevoerd om te komen tot emissiekentallen voor de zeescheepvaart. Dit onderzoek heeft voor gridcellen van 500x500 meter inzicht opgeleverd in de effecten van manoeuvreren op de emissies NOx door zeeschepen. De ophoogfactoren in de gridcellen rond de sluizen bij Ijmuiden geven inzicht in de effecten van het passeren van de sluizen op de emissies. Op basis van de resultaten van TNO is een gemiddelde ophoogfactor van 1,3 bepaald voor een gebied van 2,5 bij 1 km waarbinnen de verschillende sluizen van IJmuiden vallen.

BronEigenaarSinds
Notitie bepalen ophoogfactor gebied sluizen IJmuidenAERIUS26 maart 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe geometrie van het gebied waar de ophoogfactor geld is afgeleid op basis van de kaart. De ophoogfactor is afgeleid uit achterliggend onderzoek door TNO.
 • HarmonisatieHarmonisatie is niet van toepassing.
 • ValidatieDe gegenereerde data is door een inhoudsdeskundige geverifieerd.
 • TransformatieDe gegenereerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_maneuver_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_maneuver_area_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het manoevreergebied
maneuver_factorfloat4factorOphoogfactor emissie

Factsheet

Factsheet
370-3321
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie
 • 17-03-2017

Bevoegd gezag

Versie: 
14-01-2020

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
05-11-2019

Beschrijving gegevensset

De Natura 2000-gebieden vallen onder verantwoordelijkheid van een of meerdere bevoegde gezagen. Indien er meerdere bevoegde gezagen zijn dan is er een als voortouwnemer aangewezen en daarmee verantwoordelijk voor de aanlevering van de natuurdata. De gegevensset bevoegd gezag bevat een lijst met alle organisaties die zijn aangewezen als bevoegd gezag.

Verantwoording gegevensset

Het bevoegd gezag betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
VoortouwnemersMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit02 juli 2019

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe lijst of wijzigingen op de lijst worden via e-mail aangeleverd.
 • HarmonisatieDe wijzigingen worden geadministreerd in een bestand.
 • ValidatieDe lijst wordt teruggekoppeld aan de bronhouder.
 • TransformatieHet bestand wordt automatisch getransformeerd naar de tabel in de database.

Velden databasetabel

authorities

VeldTypeEenheidOmschrijving
authority_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het gezag
country_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het land
codetextn.v.t.Unieke code van het gezag
nametextn.v.t.Naam van het gezag

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
655-4082
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Habitatkartering

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
03-09-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset habitatkartering geeft weer waar welk natuurdoeltype voorkomt. Voor de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen zijn de kaarten belangrijke bouwstenen. Hieruit blijkt immers welke habitattypen actueel aanwezig zijn, met welke omvang en waar ze precies liggen. Daarnaast moeten de kaarten ook een objectieve basis bieden voor toetsingen in het kader van Nbwet-vergunningen. 

Verantwoording gegevensset

De habitatkartering betreft een gegevensset die is gebaseerd op meervoudige bronnen. Deze bronnen worden aangeleverd aan BIJ12. Deze harmoniseert, valideert en transformeert deze gegevens en levert deze door aan AERIUS en verzorgt de INSPIRE-publicatie habitatkartering.

BronEigenaarSinds
N2K_HKLG_C21_20210621.gdb.zipMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg21 juni 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDoor BIJ12 wordt een samengesteld bestand met alle karteringen die relevant zijn voor vergunningverlening geleverd.
 • ValidatieDe levering wordt gevalideerd op basis van het GLP. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de leverancier en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuwe levering gedaan.
 • TransformatieDe levering wordt getransformeerd naar de databasestructuur zoals benodigd in AERIUS. Er vind een verschilanalyse plaats met de vorige versie en de bevindingen worden teruggekoppeld aan de leverancier.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel habitat_areas getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen.

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identifactie van het interessegebied
habitat_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identifactie van de geometrie
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype
coveragefloat4PercentagePercentage dekking van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
313-4600
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Habitattypen

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
30-07-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset habitattypen bevat alle typen conform annex I van de habitatdirective inclusief de Nederlandse subspecificatie en varianten. Daarnaast zijn een veertiental stikstofgevoelige aanvullende leefgebieden opgenomen en per Natura 2000-gebied het type voor onzeker/onbekend. Van alle typen zijn de kritische depositiewaarden (KDW) bekend conform de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor het type onzeker/onbekend (H9999) is de KDW gebaseerd op het meest kritische aangewezen habitattype.
De habitattypen omvatten ook zoekgebieden voor stikstofgevoelige habitattypen.

Verantwoording gegevensset

De habitattypen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20170320_pas_habitattypen_leefgebieden.xlsMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit20 maart 2017

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

habitat_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
habitat_type_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het habitattype
nametext.PRIKEYnvtHabitatcode conform nederlandse definitie
descriptiontextnvtOmschrijving van het habitattype
critical_depositionint4mol/hectareKritische depositiewaarde
sensitiveboolja/neeMogelijke stikstofgevoeligheid (ja/nee) van een habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
361-4364
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Habitattypen - doelstellingen

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
27-07-2020

Beschrijving gegevensset

Aangewezen habitattypen zijn waardevolle en kenmerkende natuurtypen die specifiek voorkomen in een bepaald Natura 2000-gebied en welke moeten worden beschermd voor behoud en herstel van biodiversiteit. Deze habitattypen zijn vastgelegd in het aanwijzingsbesluit van een gebied en er zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van kwaliteit en oppervlak. 

Verantwoording gegevensset

De aangewezen habitattypen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Webservice Natura 2000-gebiedenMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe aangewezen habitattypen worden via een webservice aangeboden en zijn direct in te lezen.
 • HarmonisatieDe bronnen zijn direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatieDe webservice wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de betreffende tabel in de database.

Velden databasetabel

habitat_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4nvtUnieke identifactie van het interessegebied
habitat_type_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van het habitattype
extent_goalchar(4)nvtOppervlaktedoelstelling
quality_goalchar(4)nvtKwaliteitsdoelstelling
design_statustextStatus van de doelstelling

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
359-4361
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Habitattypen - relaties

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
30-07-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de relatie tussen de habitattypen zoals aangenomen in de aanwijzingsbesluiten en eventuele varianten van de habitattypen die in de karteringen zijn opgenomen.

Verantwoording gegevensset

Het betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
20170320_pas_habitattypen_leefgebieden.xlsMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit20 maart 2017

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe bron hoeft niet te worden geharmoniseerd en is direct bruikbaar.
 • ValidatieDe bron wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe bron wordt automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

habitat_type_relations

VeldTypeEenheidOmschrijving
habitat_type_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het type
goal_habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het type zoals opgenomen in de aanwijzingsbesluiten

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
360-4362
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Natura 2000 - deelgebieden

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
16-06-2018

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de deelgebieden uit de werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-deelgebieden. Met deelgebieden wordt bedoeld de onderverdeling tussen habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden en beschermde natuurmonumenten of een combinatie hiervan. De werkbegrenzing bevat alle meest recente inzichten en loopt vooruit op de officiële publicatie van de begrenzing. Naast de Nederlandse gebieden zijn in Calculator de nabijgelegen buitenlandse gebieden opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De Natura 2000 - gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Natura2000_20200310_werkbegrenzing.shpMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit10 maart 2020
Natura 2000 database EEAEuropean Environmental Agency19 mei 2020

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data van de Nederlandse gebieden wordt via e-mail aangeleverd. De buitenlandse gebieden zijn online te downloaden via de site van de European Environment Agency.
 • HarmonisatieDe Nederlandse begrenzingen zijn direct bruikbaar voor transformatie. De buitenlandse begrenzingen zijn eerst geharmoniseerd naar het formaat zoals wordt gebruikt voor Nederlandse begrenzingen.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en leveren een nieuwe gerectificeerde levering op.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_directive_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
natura2000_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-gebied
natura2000_directive_area_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-deelgebied
typechar(4)n.v.t.Type interessegebied
nametext.BTREEn.v.t.Naam van het Natura 2000-gebied
habitat_directivebooln.v.t.Waarde ja/nee of habitatrichtlijn van toepassing
bird_directivebooln.v.t.Waarde ja/nee of vogelrichtlijn van toepassing
natural_monument_directivebooln.v.t.Waarde ja/nee of beschermd natuurmonument
design_statustextn.v.t.Status van de aanwijzing

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
318-4368
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Natura 2000 - gebieden

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
European Environmental Agency, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
15-07-2020

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de geaggregeerde werkbegrenzing van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De werkbegrenzing bevat alle meest recente inzichten en loopt vooruit op de officiële publicatie van de begrenzing. Naast de Nederlandse gebieden zijn in AERIUS ook de nabijgelegen buitenlandse gebieden opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De gebieden betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Natura2000_20200310_werkbegrenzing.shpMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit10 maart 2020
Natura 2000 database EEAEuropean Environmental Agency19 mei 2020

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data van de Nederlandse gebieden wordt door de bronhouder aangeleverd. De buitenlandse gebieden zijn online gedownload via de site van de European Environment Agency.
 • HarmonisatieDe Nederlandse begrenzingen zijn direct bruikbaar voor transformatie. De buitenlandse begrenzingen zijn eerst geharmoniseerd naar het formaat zoals wordt gebruikt voor Nederlandse begrenzingen.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

natura2000_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idintegern.v.t.Unieke identifactie van het interessegebied
natura2000_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van het Natura 2000-gebied
codetextn.v.t.Unieke code van het Natura 2000-gebied
typetextn.v.t.Type Natura 2000-gebied
nametextn.v.t.Naam van het Natura 2000-gebied
authority_idtextn.v.t.Unieke identificatie van het bevoegde gezag

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
317-4367
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Natura 2000 - kenmerken

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
14-07-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset Natura 2000 - kenmerken bevat alle basis-informatie die in AERIUS wordt getoond over een Natura 2000-gebied. Het betreft informatie over de status van het gebied en aantal hectare conform het aanwijzingsbesluit.

Verantwoording gegevensset

De Natura 2000 - kenmerken betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Webservice Natura 2000-gebiedenMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder via een webservice gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt gevalideerd of de geometrie en achterliggende velden geschikt en volledig zijn voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

natura2000_area_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
natura2000_area_idintegern.v.tUnieke identificatie van het Natura 2000-gebied
registered_surfaceintegerHectareAantal hectare conform aanwijzingsbesluit
design_statustextn.v.tStatus van het gebied

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
316-4365
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Soorten

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
26-05-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset soorten bevat alle soorten die mogelijk in Nederland voorkomen in het kader van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten.

Verantwoording gegevensset

De soorten betreft een gegevensset de is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Webservice Natura 2000-gebiedenMinisterie van Economische Zaken

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door middel van een webservice door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast wordt tijdens de transformatie de bron gevalideerd op inconsistenties.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

tabel species

VeldTypeEenheidOmschrijving
species_idint4.PRIKEYUnieke identificatie van de soort
species_typechar(4)Type soort (habitatsoort. broedvogel. niet-broedvogel)
nametext.PRIKEYCode van de soort
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de soort

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
362-4369
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Soorten - doelstellingen

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
27-07-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset doelstelling soorten bevat de doelstellingen ten aanzien van soorten zoals is opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het betreffende gebied. Het gaat om de doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit en omvang van het leefgebied maar ook om de doelstelling t.a.v. de populatie.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset doelstelling soorten betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Webservice Natura 2000-gebiedenMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder door middel van een webservice.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie. Daarnaast wordt tijdens de transformatie de bron gevalideerd op inconsistenties.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

species_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identifiactie van het Natura 2000-gebied Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden 'Natura 2000'.
species_idint4.PRIKEYUnieke identificatie van de soort
population_goalchar(4)Doelstelling populatie
population_goal_descriptiontextOmschrijving van de doelstelling populatie (alleen indien specifieke doelstelling)
extent_goalchar(4)Doelstelling oppervlakte leefgebied
quality_goalchar(4)Doelstelling kwaliteit leefgebied
design_statustextStatus van de doelstelling

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
363-4358
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Soorten - relatie leefgebied

Versie: 
15-10-2020

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
14-07-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de relatie tussen de aangewezen soorten en het habitattype en/of leefgebied waar deze voorkomt.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
20200714_BIJ12_RelatieLeefgebied.xlsxMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg14 juli 2020

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe gegevensset wordt door de voortouwnemers aangeleverd aan BIJ12 die zorgt voor harmonisatie en doorlevering aan AERIUS.
 • HarmonisatieDe door BIJ12 geharmoniseerde gegevensset is direct door AERIUS te verwerken.
 • ValidatieDe aangeleverde data wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd en een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe bron is automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

species_to_habitats

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
species_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de soort
habitat_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het habitattype

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
364-4370
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie

Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS

Beschrijving gegevensset

AERIUS Calculator laat een kaart met achtergronddeposities binnen de Natura 2000-gebieden zien. Deze achtergronddepositie is een berekening van de depositie vanuit de meest recente inzichten in emissies bij gemiddelde meteorologische omstandigheden en gekalibreerd op basis van vijf jaar aan metingen. Zo geeft de achtergrondkaart een actueel beeld van het depositieniveau zonder de fluctuaties door de weersomstandigheden.

De achtergronddepositie in Calculator is identiek aan de depositiekaart van het meest recente jaar in AERIUS Monitor (zie Bepalen depositie Natura-2000 gebieden).

De achtergronddepositiekaart is gebruikt voor het bepalen van de hexagonen met een naderende overbelasting.

BronEigenaarSinds
Depositie Natura-2000 gebiedenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

Meest recente rekenjaar voor achtergronddepositie

Jaar
2019

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
736-4601
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Gemeenten

Versie: 
16-09-2019

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Kadaster (PDOK)
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
19-01-2019

Beschrijving gegevensset

De gegevensset gemeenten bevat de gemeentegrenzen.

Verantwoording gegevensset

De gegevenset gemeenten betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Bestuurlijke grenzenKadaster (PDOK)29 januari 2019

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeert naar de database.

Velden databasetabel

municipality_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
municipality_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van de gemeente
codetekstn.v.t.CBS-code van de gemeente
nametekstn.v.t.Naam van de gemeente

Factsheet

Factsheet
315-3979
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie
 • 16-09-2019

Grootschalige deposities GDN

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
meervoudige gelijksoortige bronnen
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
22-09-2020

Beschrijving gegevensset

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige deposities in Nederland (GDN kaarten) in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de deposities in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst. Voor AERIUS wordt de meest recente GDN kaart gebruikt. Het doel van deze kaartlaag is dat indien er wordt gerekend met eigen rekenpunten buiten een Natura 2000-gebied dat er een totale depositie beschikbaar is.

Verantwoording gegevensset

De grootschalige deposities GDN betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
ndep_2020RIVM07 juli 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bronbestanden worden als download beschikbaar gesteld per stof en per jaar.
 • HarmonisatieAlle bronnen zijn gelijk aan structuur en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt gevalideerd of alle benodigde bronnen beschikbaar zijn voor transformatie.
 • TransformatieAlle relevante bronnen worden geautomatiseerd getransformeerd naar de betreffende databasetabel. Alleen het het rekenjaar 2018 waarbij is uitgegaan van langjarige meteo is getransformeerd.

Velden databasetabel

background_cell_depositions

VeldTypeEenheidOmschrijving
background_cell_idint4,PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de cel
yearint2jaarJaar waarop de depositiewaarde betrekking heeft
depositionfloat4mol/hectareDepositiewaarde van het betreffende kilometergrid

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
309-4583
Voor
 • Calculator
Type
Data

Hexagonen

Versie: 
16-09-2019

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
24-04-2018

Beschrijving gegevensset

De gegevensset hexagonen bevat de hexagonen op een vijftal schaalniveau's (1, 4, 16, 64 en 256 hectare). Dit grid is bepalend voor waar berekeningen worden uitgevoerd en maakt het mogelijk om informatie op een eenduidige manier op meerdere schaalniveau's te tonen. Het grid is dekkend met de Natura 2000-gebieden exclusief de grote wateren. Een uitzondering wordt gemaakt indien een stikstofgevoelig habitattype is gekarteerd in de grotere wateren. Dan wordt dit toch in het interessegebied meegenomen.

In het buitenland wordt op dezelfde manier gerekend. Het schaalniveau van de hexagonen is in het buitenland 16 hectare.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is een resultante van een aantal gegevenssets zoals opgenomen in de gerelateerde factsheets. De bronnen van deze gegevenssets is terug te vinden in deze factsheets.

Beschrijving proces

 • InventarisatieZie gerelateerde factsheets.
 • HarmonisatieZie gerelateerde factsheets.
 • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige wordt de invoer en de resultaten gevalideerd.
 • TransformatieOp basis van de gegevenssets worden de hexagonen automatisch gegenereerd bij het opbouwen van de database.

Velden databasetabel

hexagons

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idint4.PRIKEYn.v.t.
zoom_levelint4.BTREEn.v.t.Schaalniveau van het hexagoon

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
310-4023
Voor
 • Calculator
 • Connect
 • Monitor
Type
Data
Versie
 • 16-09-2019

Kilometergrid

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
eenmalig
Laatste update
24-06-2012

Beschrijving gegevensset

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (GCN & GDN) in het kader van natuur- en milieubeleid. Het resultaat is een kilometergrid dat dekkend is met Nederland inclusief het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) wat gelijk is aan de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Dit grid is de basis voor het kilometergrid zoals wordt gebruikt binnen AERIUS.

Verantwoording gegevensset

Het kilometergrid is gegenereerd op basis van de resultaten van de GDN. Voor de gebruikte bron zie de gerelateerde factsheet.

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bronbestanden zijn als download beschikbaar gesteld. Een willekeurige bron is als basis gebruikt voor het kilometergrid.
 • HarmonisatieAlle bronnen zijn gelijk aan structuur en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieDoor een inhoudsdeskundige is gevalideerd of het grid in overeenstemming is met het interressegebied van AERIUS.
 • TransformatieHet grid is geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

background_cells

VeldTypeEenheidOmschrijving
background_cell_idintegern.v.t.Unieke identificatie van de cel

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
311-1511
Voor
 • Calculator
Type
Data

Luchtfoto

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Kadaster (PDOK)
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de luchtfoto zoals gebruikt als achtergrond in de AERIUS-producten. AERIUS gebruikt direct de webservice van PDOK. Hierdoor is gegarandeerd dat de laatst beschikbare luchtfoto ook in AERIUS is te gebruiken.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende webservice:

BronEigenaarSinds
Luchtfoto (PDOK-achtergrond)Kadaster (PDOK)2010

Factsheet

Factsheet
580-2275
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data

Plaatsen

Versie: 
16-09-2019

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Kadaster (PDOK)
GLP
niet van toepassing
GTP
niet van toepassing
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
29-01-2019

Beschrijving gegevensset

De gegevensset plaatsen bevat de plaatsen in Nederland.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebasseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Bestuurlijk grenzenKadaster (PDOK)29 januari 2019

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

town_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
town_area_idintegern.v.t.Unieke identificatie van de plaats
codetekstn.v.t.CBS-code van de plaats
nametekstn.v.t.Plaatsnaam

Factsheet

Factsheet
365-3992
Voor
 • Calculator
Type
Data
Versie
 • 16-09-2019

Provincies

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Kadaster (PDOK)
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
27-05-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset provincies bevat de provinciegrenzen. 

Verantwoording gegevensset

De gegevensset provincies betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron :

BronEigenaarSinds
Bestuurlijk grenzenKadaster (PDOK)29 januari 2019

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt gepubliceerd door de bronhouder.
 • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

De bronnen worden naar de tabel province_areas getransformeerd. De volgende velden zijn in deze tabel opgenomen:

VeldTypeEenheidOmschrijving
province_area_idint4,PRIKEYnvt
nametext,BTREEnvt

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
322-4581
Voor
 • Calculator
 • Monitor
Type
Data
Versie

Terreinruwheid en landgebruik

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
04-05-2015

Beschrijving gegevensset

De terreinruwheid en het landgebruik bepalen de snelheid waarmee stoffen neerslaat (droge depositiesnelheid). De terreinruwheid beïnvloedt de grootte van de wervels in de luchtlaag boven het aardoppervlak. Een hogere ruwheid leidt tot grotere wervels die ervoor zorgen dat stoffen sneller het aardoppervlak bereiken. De biologische en fysische kenmerken van het oppervlak (‘landgebruik’) bepalen hoe makkelijk de stoffen worden opgenomen of geadsorbeerd. De gegevensset ruwheid en landgebruik bevat de gemiddelde ruwheidslengte en dominante en gewogen landgebruik voor alle rekenpunten.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is afgeleid uit de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
LGN7Alterrajuli 2014
Corine Land Cover 2006 raster dataEuropean Environmental Agencydecember 2013
Koppeltabel landgebruik met DEPAC en Z0RIVM13 april 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe benodigde bronnen zijn via het RIVM verstrekt of wel direct gedownload bij de bron.
 • HarmonisatieDe bronnen zij direct bruikbaar en harmonisaties zijn onderdeel van de transformatie.
 • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
 • TransformatiePer rekenpunt (hexagoon) is de terreinruwheid en het landgebruik bepaald voor een cirkelvormig gebied van 6,25 ha rond het rekenpunt. Daarbij is uitgegaan van de volgende variabelen: a. de gemiddelde ruwheidslengte z0 (grootheid waarin de terreinruwheid wordt uitgedrukt), en b. het dominante landgebruik, volgens de DEPAC-classificatie. Deze gegevens zijn afgeleid van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7). LGN7 beschrijft het landgebruik op een resolutie van 25x25 meter en maakt daarbij onderscheid tussen 39 klassen van landgebruik. Voor elk van deze klassen is de z0-waarde bekend. DEPAC is een onderdeel van het OPS model en beschrijft voor 9 klassen van landgebruik hoe makkelijk de stikstof wordt opgenomen of geadsorbeerd. Bij de bepaling van het dominante landgebruik gaat AERIUS uit van de klassen van landgebruik in DEPAC. Hiertoe worden de 39 klassen van LGN7 geaggregeerd naar de 9 klassen in DEPAC. Het LGN7 raster is alleen beschikbaar voor het Nederlandse grondgebied, terwijl rekenpunten ook buiten Nederland kunnen liggen. Voor de rekenpunten die buiten Nederland liggen, wordt een raster gebruikt dat is afgeleid uit de CORINE Land Cover (CLC) dataset.

Velden databasetabel

terrain_properties

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idintegern.v.t.Unieke identificatie van de receptor
zoom_levelintegern.v.t.Zoom level van het hexagoon
average_roughnessrealn.v.t.Gemiddelde ruwheidslengte
dominant_land_useland_use_classificationn.v.t.Dominante landgebruikstype
land_usesarrayn.v.t.Percentage voorkomen van de landgebruikstypen

Factsheet

Factsheet
354-3774
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-11-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor mobiele werktuigen zijn in AERIUS ingedeeld in categorieën. De categorie wordt bepaald door de  stage-klasse. 
De stage-klasse betreft de emissienorm en is afhankelijk van het bouwjaar en het vermogen van het mobiele werktuig.

Met deze emissiefactoren kan de emissie van NOx en NH3 ten gevolge van een project goed bepaald worden. De emissiefactoren zijn bepaald door TNO.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren en de categorieën waarin deze zijn ingedeeld zijn ontleend aan de volgende bronnen

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO
Notitie NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de cateogrie
codetext.PRIKEYnvtUnieke code van de categorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van het mobiele werktuig
descriptiontextnvtOmschrijving van het mobiele werktuig
sort_orderint2.PRIKEYnvtVolgorde van weergave in UI

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
372-4392
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Mobiele werktuigen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
30-11-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor mobiele werktuigen zijn in AERIUS ingedeeld in categorieën.  Deze zijn beschreven in factsheet  "Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën".
De getallen zijn door TNO bepaald voor NOx en NH3 en als tabel opgenomen in de AERIUS database. Hiermee kan de emissie ten gevolge van een project goed bepaald worden. 

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren en de categorieën waarin deze zijn ingedeeld zijn ontleend aan de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO
Notitie NOx en NH3 uitstoot mobiele machinesTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
 • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
 • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

mobile_source_off_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_off_road_category_idint2.PRIKEYnvt
substance_idint2nvt
f1float4g/l brandstofemissiefactor per liter brandstof
f2float4g/uemissiefactor per uur
f3float4g/l AdBlueemissiefactor per liter AdBlue

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
373-4553
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
25-06-2015

Beschrijving gegevensset

De voer- en managementmaatregelen dragen bij aan het verminderen van de emissie van de vloer en/of het verminderen van de emissie uit de mestkelder. Als twee maatregelen worden toegepast waarbij het reductiepercentage voor de vloeremissies verschilt van het reductiepercentage voor de kelderemissies, wordt bij het berekenen van het totale reductiepercentage rekening gehouden met het aandeel van de totale ammoniakemissies afkomstig van de vloer, en het aandeel van de totale ammoniakemissie uit de mestkelder. Deze gegevensset omvat waarden voor de aandelen in de emissies van de vloer en uit de mestkelder. De aandelen zijn afhankelijk van de diercategorie waarop de voer- en managementmaatregelen betrekking hebben.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Regeling ammoniak en veehouderijMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat23 juni 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe gegevens worden beschikbaar gesteld via een webpublicatie.
 • HarmonisatieDe gegevens worden overgenomen en opgeslagen in een machine-leesbaar formaat.
 • ValidatieDe gegevens worden door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gegevens worden automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_fodder_measures_animal_category

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_fodder_measure_idint4n.v.t.Unieke identificatie voer- en managementmaatregel
farm_animal_category_idint4n.v.t.Unieke identificatie diercategorie
proportion_floorfloatPercentageVerhouding vloer
proportion_cellarfloatPercentageVerhouding kelder

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
589-3278
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Stalsystemen - additionele technieken

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
02-10-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de additionele systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_additional_lodging_system_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het additionele systeem
farm_animal_category_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het huisvestingssysteem
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV
scrubberbooleann.v.t.Waarde (ja/nee) of huisvestingssysteem een luchtwasser is

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
599-4584
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Stalsystemen - diercategorieën

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
02-10-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de diercategorieën conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_animal_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_animal_category_idint4.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de diercategorie
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
357-4590
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Stalsystemen - emissiefactoren

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
02-10-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren stalsystemen zijn emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen. De emissiefactoren geven voor verschillende combinaties van stalsystemen en dierverblijven waarden voor de emissie ammoniak (NH3) in kilogram per dierplaats per jaar. De gehanteerde emissiefactoren worden gepubliceerd in de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_type_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_type_idint4.PRIKEY
substance_idint2n.v.tUnieke identificatie van de stof
emission_factorfloat4Emissie (kg per dierplaats per jaar)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
358-4589
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
02-10-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de relatie tussen het huisvestingsysteem en het gerelateerd traditionele huisvestingsysteem conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De relatie is nodig voor het juist berekenen van de emissie bij combinatie van systemen.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_types_other_lodging_type

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het huisvestingsysteem
farm_other_lodging_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het gerelateerde traditionele systeem

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
604-4588
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie

Stalsystemen - huisvestingssystemen

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
01-07-2020

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de huisvestingssystemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_types

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_type_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de diercategorie
farm_animal_category_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het huisvestingssysteem
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV
scrubberbooleann.v.t.Waarde (ja/nee) of huisvestingssysteem een luchtwasser is

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
598-4587
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Stalsystemen - reducerende systemen

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
02-10-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de reducerende systemen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. Een voorbeeld van een reducerend systeem is een luchtwasser.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_reductive_lodging_systems

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_reductive_lodging_system_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het reducerende systeem
farm_animal_category_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het huisvestingssysteem
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV
scrubberbooleann.v.t.Waarde (ja/nee) of reducerende systeem een luchtwasser is

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
602-4586
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De reductiepercentages hebben betrekking op voer- en managementmaatregelen voor verschillende diercategorieën. De maatregelen en bijbehorende reductiepercentages zijn gepubliceerd in de Regeling ammoniak en veehouderij.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Regeling ammoniak en veehouderijMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat23 juni 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe gegevens worden beschikbaar gesteld via een webpublicatie.
 • HarmonisatieDe gegevens worden overgenomen en opgeslagen in een machine-leesbaar formaat.
 • ValidatieDe gegevens worden door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gegevens worden automatisch getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_fodder_measure_reduction_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_fodder_measure_idint4n.v.t.Unieke identificatie voer- en managementmaatregel
substance_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de stof
reduction_factor_floorfloatpercentageReductiefactor emissie vloer
reduction_factor_cellarfloatpercentageReductiefactor emissie kelder
reduction_factor_totalfloatpercentageResulterende reductiefactor vloer en kelder

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
588-3280
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie
 • 17-03-2017

Stalsystemen - stalbeschrijvingen

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
02-10-2021

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de code van de stalbeschrijving conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De werkelijke stalbeschrijving is terug te vinden op de site van Kenniscentrum InfoMil.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset wordt geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
RAVMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat02 oktober 2021

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd. Aangezien de bron niet machine leesbaar beschikbaar is wordt de bron verwerkt door BIJ12.
 • HarmonisatieDe bron zoals geleverd door BIJ12 hoeft niet te worden geharmoniseerd.
 • ValidatieDe bron wordt conform het gegevensleveringsprotocol gevalideerd. Een verschilanalyse wordt teruggeleverd aan de leverancier.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_system_definitions

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_system_definition_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het reducerende systeem
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving conform RAV

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
603-4585
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data

Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Landbouw
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevenset bevat de voer- en managementmaatregelen conform de bijlagen bij de Regeling ammoniak en veehouderij. De beschrijving van de maatregelen is te vinden op de site van Kenniscentrum Infomil.

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn geëxtraheerd uit de volgende bron:

BronEigenaarSinds
Regeling ammoniak en veehouderijMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat23 juni 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe bron wordt door de bronhouder online gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe bron wordt semi-automatisch uitgelezen om te tabel met diercategorieën te genereren.
 • ValidatieDe tabel wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd.
 • TransformatieDe gevalideerde tabel wordt geautomatiseerd ingelezen in de database.

Velden databasetabel

farm_lodging_fodder_measures

VeldTypeEenheidOmschrijving
farm_lodging_fodder_measure_idint4n.v.t.Unieke identificatie voer- en managementmaatregel
codetextn.v.t.Code zoals gebruikt in IMAER
nametextn.v.t.Code conform RAV
descriptiontextn.v.t.Omschrijving van de maatregel conform RAV

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
590-3281
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data
Versie
 • 17-03-2017

Bronkenmerken sectoren GCN/GDN

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
17-06-2016

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset geeft voor de verschillende bronsectoren die het RIVM onderscheidt bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten een overzicht van de bronkenmerken die relevant zijn voor verspreidingsberekeningen met het rekenmodel OPS van het RIVM. Het gaat om de volgende bronkenmerken:

 • warmte-inhoud
 • uitstoothoogte
 • spreiding
 • etmaalvariatie.

 

De waarden voor de warmte-inhoud, uitstoothoogte en spreiding van verschillende sectoren zijn toegelicht in een aparte notitie.

Verantwoording gegevensset

De gegevens zijn afgeleid van de volgende aangeleverde gegevens:

BronEigenaarSinds
Bronbestanden GCN/GDN kaartenRIVMapril 2015

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
 • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database.

Velden databasetabel

gcn_sector_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
particle_size_distributionint4
heat_contentfloat4MwWarmte-output
spreadfloat4meterSpreiding
heightfloat4meterUitstoothoogte
gcn_sector_id int4,PRIKEY
substance_idint2
diurnal_variationint4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
438-3744
Voor
 • Calculator
 • Connect
Type
Data